Zafira b gaisa filtrs

Magnçtiskais filtrs galvenokârt ir paredzçts mâjas palîdzîbai, tostarp jaunâm mazâm rûpnieciskâm centrâlapkures un tîrâm komunâlo ûdeòu iekârtâm, kâ arî daþâm ierîcçm, kas atrodas ðâdâs iekârtâs pret cieto daïiòu piesâròojumu. Ar arvien populârâku augstas vçrtîbas ierîèu un vadîbas un mçrîðanas piederumu izmantoðanu iekârtâs ir nepiecieðama ûdens filtrçðana, jo to patieso un uzticamo darbîbu nosaka plûstoðâ ûdens augsta tîrîbas pakâpe.

Uz cauruïvadiem jâuzstâda magnçtiskie filtri, lai ûdens plûsmas virziens sakristu ar bultiòu, kas ir uz korpusa, un vâks tiktu saòemts filtra apakðâ. Filtrus var uzstâdît uz horizontâliem un taisniem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri izrâdâs no korpusa, sieta ieliktòa, vâka, magnçtiskâs kasetnes, starplikâm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija garantç augstu ûdens filtrçðanas efektu, jo ir iespçjama divpakâpju tîrîðana: mehâniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot privâtâs centrâlâs apkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, santehnikas sistçmâs, kas nodroðina visas apkures vai dzesçðanas ûdens ierîces. Magnçtisko filtru ietekme ir, cita starpâ, iekârtu konstrukciju un datu bojâjumu novçrðana, uzstâdîto magnetizatoru efektivitâtes paaugstinâðana, ekspluatâcijas izmaksu samazinâðana, samazinâta izturîba pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu konstrukcijâ. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, piemçram, ja nav ekspluatâcijas izmaksu, tie joprojâm ir gandrîz bez apkopes.Anglijâ ir vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, no kurâm lielâkoties ir centrâlâ apkure, un paðreizçjais gals ir modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju, kas palîdz apkures sistçmu darbîbai, priekðplânâ. Pçdçjos gados Anglijâ ir publicçti vairâk nekâ viens miljons magnçtisko filtru.