Vides aizsardzibas likums

Uzticības un darba palīdzības jautājumi rūpniecībā galvenokārt ir saistīti ar vides aizsardzību. Mēģināsim parādīt, kā ES normalizētie noteikumi apvienojumā ar rūpniecisko drošību gadījumu izpētes platformā - & nbsp; atex gadījumu izpēte.

Sakarā ar to, ka būtisks mašīnu un papildu rīku vairākums ir paredzēts darbību radīšanai akmeņogļu raktuvēs, kurās pastāv metāna un ogļu putekļu eksplozijas risks, konkrētajā darbā tiek apspriesta Direktīva 94/9 / EK, kas draudi.

1994. gada martā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma direktīvu ar nosaukumu jaunās pieejas 94/9 / EK redakcijā, domājot par to, kā normalizēt dalībvalstu likumus attiecībā uz instrumentiem un aizsardzības sistēmām, kuras ir paredzētas izmantošanai potenciālā sprādziena bīstamībā, ko sauc par atex direktīvu. & nbsp; & nbsp; Romas līguma 100.a panta noteikumu īstenošana ieteikums ir nodrošināt vienmērīgu preču plūsmu, kas nodrošinās lielu aizsardzību pret sprādzieniem. Tomēr tas nebija galvenais posms aizsardzības pret sprādzieniem saskaņošanas jomā Eiropas līgumā. Pēc gandrīz divdesmit gadiem ikvienam vajadzēs pielāgoties vairākām tā saucamajām direktīvām vecā pieeja preču brīvai tirdzniecībai, uz kuru tagad attiecas ATEX direktīva.

Direktīva 94/9 / EK tika iestrādāta 2003. gada 1. jūlija tehniskajā apkopē, aizstājot vecās pieejas direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK attiecībā uz elektriskām iekārtām, kas paredzētas augsnei vietās, kuras var apdraudēt kosmoss un Direktīva 82/130 / EEK, kurā teikts, ka elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā attālumā gāzes mīnu iekšpusē. Piekrišanas novērtēšanas procedūras vecajā pieejas platformā bija saistītas ar elektriskajiem instrumentiem, kuriem bija jāatbilst visām skaidri noteiktajām drošības prasībām. Pētījumi rāda, ka elektriskie trauki ir aizdegšanās avots tikai pusē gadījumu. Ciktāl tas attiecas uz pēdējo, vienīgie draudi, kas norādīti vecās pieejas elektriskās dabas principos, ir mazliet pietiekami, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzības pakāpi, kuru nodrošina Romas līguma 100.a pants.