Vatrs un kases aparats

Finanðu kases aparâts ir nepiecieðams punkts uzòçmumâ, kas galvenokârt rada ienâkumus no tirdzniecîbas. Pareiza trauka izvçle ðeit ir îpaði dârga - ir vairâkas pazîmes, saskaòâ ar kurâm tâs ir jâapvieno. Ðeit ir svarîgâkâs priekðrocîbas, kas bûtu labs kases aparâts.

Funkcijas, kurâm vajadzçtu bût EASY kases aparâtam.

1. Pakalpojumu pârredzamîba. Tas nesatur neko slçpt, kases aparâts ir ierîce, kurai ir nepiecieðamas zinâðanas nodokïu tiesîbu jomâ. Tad ir nepiecieðams iepazîties ar tâ pakalpojumu, kam jâbût praktiskam un pârredzamam. Ðeit liela nozîme ir lietotâja saskarnei, kurai jâbût slinkai un ergonomiskai. Tam nevajadzçtu radît pârâk daudz nevajadzîgu atsauèu, bet tikai to, kas nepiecieðams kases aparâta normâlai darbîbai.

2. Modernâs funkcijas. Kâpçc? Jo tas ir par darba òçmçja darba çrtîbu. Piemçrs? Labam kases aparâta veidam jâbût iebûvçtam svaram, kas tiks iekïauts summâ ar kases aparâtu. Kâpçc? Tas ir galvenokârt par funkcijas çrtumu un âtrâku izpildi. Paturot prâtâ iepriekð minçto svaru, darbiniekam nebûs jâizmanto otrâ iekârta, un - viòam nebûs jâaprçíina atbilstoðâ cena gadîjumâ, ja mçs nodarbojamies ar ekskluzîvâm precçm.

3. Svîtrkodu lasîtâjs. Ðî ierîce, kaut arî neuzkrîtoða, paâtrina un nodroðina darbu. Cilvçkam nav jâievada atseviðías summas fiskâlajâ valûtâ, bet viòð to dara automâtiski, izvçloties izvçlçto svîtrkodu ierîcei tuvâk. Tâ rezultâtâ tai nav jâtiek galâ ar nevajadzîgu saturu un starp citu - tas âtrâk apkalpos lietotâjus veikalâ.

4. Lieliska kvalitatîvâ kases aparâtâ ir arî jâizvçlas labi rîki, kas nodroðina to pret treðo personu rîcîbu. Modernie kases aparâti ar displeju (ne tikai skârienekrânu ïauj ievadît atbilstoðu kodu, kas ïaus darbiniekam, kas ir atbildîgs par darbu, izrakstîðanâs laikâ. Tas viss attiecas uz naudas droðîbu kastç.

Mçs zinâm, ka mçs nevaram aizmirst par daudziem papildu elementiem, ja tie ir pierâdîjumi par atbilstoðiem apstiprinâjumiem, apstiprinâjumiem un citiem dokumentiem. Ar visu to mçs garantçjam, ka mûsu kabatas veiktie darîjumi ir jauki un lieli.