Uzocmcjdarbibas veicinadanas programma

CDN Klasyka programma ir ne tikai saskaòots, bet arî pilnîgs piedâvâjums, kas paredzçts arî vidçjam, un vidçjiem uzòçmumiem, kas palîdz raþoðanas, pakalpojumu un tirdzniecîbas nozarçs.

Money AmuletMoney Amulet Labākais veids, kā piesaistīt bagātību un dzīves laimi

Visu CDN paketes organismu veido trîs veidu programmas. Paðreizçjai uzglabâðanas / rçíinu izrakstîðanas sistçmai ir atslçga, kur var atrast Firma ++, rçíinus. Otrkârt, ir finanðu un grâmatvedîbas plâns, kurâ tiek veidota Nodokïu grâmata un tirdzniecîbas grâmata. Treðkârt, tâ ir pçdçjâ HR un algas ideja, kurâ var atrast Pay Plus, Payroll un HR.1 Uzòçmums ++, Rçíini - tie ir projekti, kas aprîkoti ar plaðu funkciju klâstu, kas atvieglo labu un spçcîgu biznesa un pakalpojumu procesu apkalpoðanu birojâ.2 Nodokïu grâmata, tirdzniecîbas grâmata - tie ir pasâkumi, kas bûtiski atvieglo darbu bez nozîmes ekonomisko notikumu reìistrçðanas veidâ. Tie uzlabo grâmatvedîbas nodaïas darbu.3 Payroll Plus, algas un HR - tie ir plâni, kas atbalsta visus lçmumu pieòemðanas procesus, kas nonâk jaunâs pârvaldîbas jomâs, pamatojoties uz datu bâzç apkopotajiem datiem.No iepriekð minçto programmu grupas katrs patçrçtâjs var izvçlçties produktus, kas ir ideâli piemçroti mûsu birojam, un pielâgot tos individuâli.Visa CDN klasiskâ pakete ir noderîga un elastîga. Idejas ir firmas datorsistçmas, kas paredzçtas uzòçmumu apkalpoðanai. Viòi piedalâs MS-DOS fonâ. Kâ var izmantot operçtâjsistçmu arî Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Tie ir elastîgi un stabili, un visi plâni ir lieliski. Tâpçc tas ir ne tikai labâkais un interesantâkais uzòçmçju pakete.Visu Comarch ERP Klasyka sistçmas uzticamâ priekðrocîba ir pçdçjâ, ka tâ ir balstîta uz gaidâmajâm ziòâm par PVN un daþâm citâm izmaiòâm Polijas tiesîbu aktos, òemot vçrâ vçlâku, kad tâ ir arî patîkamâka. Programma nepareizi aprçíina nodokïus un pârvalda grâmatas labi. Klienti, kas apsprieda paketi tikai pozitîvajâ pasâkumâ, atklâj sevi. Ðîs programmas tiek pastâvîgi atjauninâtas vairâk nekâ divdesmit gadus, pateicoties kuriem viòi ir ieguvuði ïoti bagâtu atbalstîtâju un slavçjamo klientu grupu.