Ugunsdzcsibas sennik

Ugunsgrçki var tikt dzçsti uz brîdi, tas viss ir atkarîgs no citiem faktoriem. Starp tiem ir pieminçts degoðs materiâls, tâ daïa un sadrumstalotîba un uguns îpaðîbas. Vieta ir arî laiks, kas pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs ûdens notecçs?

https://neoproduct.eu/lv/ecoslim-isa-laika-efektiva-slimibas-figura/

Tvaika ugunsgrçka dzçðana ir ûdens dzçðana, kas sastâv no ugunsdroðo spirtu atðíaidîðanas degðanas zonâ un skâbekïa koncentrâcijas ierobeþoðanas lîdz cenai, kurâ degðanas apstâðanâs nav iespçjama. Skâbekïa koncentrâcija, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, notiek tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ alkohola un tvaiku maisîjumâ degðanas zonâ. Ir arî vçrts piebilst, ka vislabâkos ugunsdzçðanas rezultâtus iegûst, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçki, kas notiek slçgtâs mâjâs, kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa dzçðanu ar tvaiku. Bet kur ir visizplatîtâkais ûdens tvaiku izmantojums ugunsgrçku apkaroðanai? Bez ðaubâm, uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâju þâvçðanai ir nepiecieðamas putas. Papildus ûdens tvaiks ir paredzçts ugunsgrçku aizsardzîbai naftas produktu sûknçðanâ, vulkanizâcijas katlu aizsardzîbâ, rektifikâcijas kolonnâs vai kuìu ugunsgrçku aizsardzîbâ. Ugunsgrçka dzçðanai ar tvaiku tiek savâkta arî tvaika dzçðana, kuru temperatûra ir daþu 60 ° C. Ir vçrts zinât, ka ugunsgrçka dzçðanas vai ugunsdzçsîbas vietas nodroðinâðana ar tvaiku bûs pçdçjais ârkârtîgi spçcîgais, jo lielâka bûs ðíidruma aizdegðanâs temperatûra. Gâzes ugunsgrçku gadîjumâ ir pierâdîts, ka ûdens tvaiki ir noderîgi, bet tikai slçgtâs telpâs ar zemu kubikmetru. Turklât ûdens tvaiki joprojâm tiek izmantoti, lai nodzçstu cietus priekðmetus, piemçram, elektriskâs vai datoru iekârtas.Ir vçrts atcerçties, ka tvaika kâ ugunsdzçðanas metode, visticamâk, nebûs praktiska augstâs telpâs. Lai gan ne tikai. Ûdens tvaiku nevajadzçtu lietot gadîjumos, kad ir vçlams liels dzesçðanas efekts. Turklât tvaiks vairâk neattiecas uz interjeru, kur tas noteikti izraisa apdegumus cilvçkiem, kas tos saòem.Tomçr, lietojot ûdens tvaiku, neaizmirstiet par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, kuru var âtri sadedzinât. Ûdens tvaiku dzçðana nozîmç telpu un gaisa mitruma migloðanas risku.