Tiesibu aktiem par garigas dzives aizsardzibu

Catch Me, Patch Me!

Cilvçka dzîves garantija ir dzçriens, kas ir viens no svarîgâkajiem nozares droðîbas elementiem.Ir zinâms, ka kïûdu rindas noved pie âtrâkâs notikumu devas arî blokâ - kad un mâkslâ. Pilnîbâ mûsu kïûdas - ðíietami triviâlas un nepamanâmas - padara mûs nekaitîgas.

Vai viòð izvairîsies no ðiem notikumiem?Protams, ja darba vieta ir labi sagatavota, pat daudziem pârsteidzoðiem apstâkïiem. Tâtad, ja jûsu pirmâs palîdzîbas aptieciòâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, tâpçc attiecîbâ uz nodarbinâtîbu mums ir jâvçrðas pie raksturîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Jûs droði vien varat dzert ar tâdu ugunsdzçðamo aparâtu vai uguns sega - tas ir lielisks rotaïlieta ar uguni, kas noved pie neatgriezeniskas iznîcinâðanas un tieða drauda darbîbai vai veselîbai. Ja darba vidç ir mçrítiecîgas sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - pievçrsiet uzmanîbu pçdçjam, ka savâ vidç vienmçr jâievçro ugunsdzçðamie aparâti ar pietiekamu tilpumu un metodi, lai novçrstu bîstamîbu.

Tas ir lieliski, ka atseviðías îpaðîbas netiks novçrstas un paðas sevi apgûs - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa dizainparaugu un noteikumu paredz personu evakuâciju - un daþreiz labu îpaðumu, kâ arî atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju brigâdes, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, izsaukumu. Òemot vçrâ likumu, tâ kâ darba òçmçjs ir augstâka vçrtîba un nav naudas summas, vai problçmas cena nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai nopietnu kaitçjumu veselîbai. Mçìiniet izvairîties no riska vai rîkoties ar to poïu rokâ - un neaizskariet sevi!