Tiedsaistes partikas wieliczka

Pieaugoðâ piekïuve internetam ir padarîjusi cilvçku grupu, kas çst tieðsaistç, ievçrojami. Sâkotnçji tikai lielâs restorânu íçdes to deva. Paðlaik ïoti atseviðías vienîbas piedâvâ ðâdus pakalpojumus. Ðâ modeïa risinâjums kïûst arvien populârâks galvenokârt tâpçc, ka tas ir droðs pircçjiem un ïauj ietaupît laiku.

Dr Farin Man

Bet kad tas darbojas pareizi? Klients, kurð vçlas pasûtît pârtiku, uzòemas tîmekïa daïu vai speciâli sagatavotu mobilo lietojumprogrammu. Tur viòð pasûta un pçc tam dodas uz potenciâlo kases aparâtu. Kad pasûtîjums ir atzîts, klients saòem informâciju par maltîtes iespçjamo skaitîðanas laiku. Mûsdienu programmatûra ïauj veikt pasûtîjumu bez nepiecieðamîbas izveidot lietotâja kontu stilâ. Pircçjiem ir pieejams ïoti labs risinâjums. Lai òemtu no paðreizçjiem risinâjumu standartiem, restorânam ir jâbût îpaðiem gastronomijas organismiem. Viòu stâvoklis bûs ne tikai klientu pasûtîjumu vâkðana, bet arî integrâcija ar daþâdâm ðajâ jomâ izmantotajâm ierîcçm, piemçram, kases aparâtu. Un tas dos Jums vienlaicîgu izvçlnes maiòu arî restorânâ, kâ arî tîmekïa vietnç, kur var pasûtît çdienu. Tomçr ðajâ nozarç esoðie organismi nav tikai çdienu pasûtîðana tieðsaistç. Tajâ paðâ laikâ tie ïauj jums, piemçram, rezervçt galdu restorânâ. Cilvçks, kurð nav ieradies no mâjâm, pateicoties vienkârðai rezervçðanas formai, var bût pârliecinâts, ka viòð bûs gatavs galdiòam mâjâs, kuru viòð vçlas izvçlçties. Bieþi gadâs, ka restorâna ieteiktâ sistçma ïauj veikt pasûtîjumu, rezervçjot galdu. Tas nozîmç, ka, tiklîdz klients ierodas laukâ, nekavçjoties tiks sagatavota iepriekð pasûtîta maltîte. Ðis risinâjumu standarts atvieglo restorânu radîðanu, kuru mçríis ir piesaistît pçc iespçjas vairâk viesu. Nâkamie gadi neapðaubâmi ir vçl viens ieraksts, ja tas paredzçts çdinâðanas nozarei bûvniecîbâ. Eksperti norâda, ka pieaugumu galvenokârt izskatîs katrâ mobilo sakaru tirgû. Tâpçc ir vçrts padomât pirms laika par îpaðu lietojumprogrammu mobilajâm ierîcçm, kur lietotâji varçs pasûtît çdienu no tuvas vietas.