Tcrauda ugunsdrodas durvis e un 60

African MangoAfrican Mango Visaptverošs preparāts novājēšanu

Saskaòâ ar Iekðlietu ministra un Padomes 2010. gada jûnija likumâ publicçtajiem tiesîbu aktiem katram uzòçmumam ir pienâkums novçrtçt çku un objektu ugunsgrçka risku, kâ arî teritorijas, kas iet uz to. Beigâs tas ietver uzòçmumâ nodarbinâto darbinieku aizsardzîbu.

Bîstamîbas novçrtçjumsIr lietderîgi, ka darbi, kas apvienoti ar regulas ieteikumu darbîbu, ir bijuði tehniskajâ un kompetences kârtîbâ, no paðreizçjâ iemesla dçï ir lietderîgi ðo jautâjumu uzdot uzòçmumam, kas profesionâli iesaistîts ðâda veida darbâ. Visaptveroðs apdraudçjuma, sprâdzienbîstamo teritoriju novçrtçjums un ðâdu draudu zonu noteikðana ir ðâda rîkojuma lîgumslçdzçju pamatmçríi.Briesmas, kas saistîtas ar sprâdziena perspektîvâm, ir cieði saistîtas ar uzòçmçjdarbîbâ izmantoto saturu, tehnoloìiskajâ procesâ izmantotajiem materiâliem un maðînu aizsardzîbas sistçmâm, kâ arî to mezgliem. Procesâ izmantotâs vielas un materiâli var tikt sadedzinâti gaisâ, bet tie dod viòiem lielu siltuma daudzumu, turklât var rasties spiediens uz spiediena pieaugumu un bîstamo materiâlu izdalîðanos. Sâkums ir darbîbas jomas paðpietiekama atkârtoðanâs.

Sprâdzienbîstamo zonu maríçðanaSprâdzienbîstamas zonas sauc par bîstamâs sprâdzienbîstamas vides bieþumu un ilgumu. Ir noderîgi trîs veidu lauki.Nulles zona - ja sprâdzienbîstamîba ir radusies un radîjusi degoðu vielu maisîjums ar gaisu, pçdçjos panâkumos pastâv pastâvîgs drauds, bieþi vai ilgâk.Pirmâ zona - norâda, ka draudi var izzust labos laikos.Otrâ zona - tas ir reìions, kur nav dabiska rîcîbas riska, un pat tad, ja pastâv drauds, tas ir îss mûþs.