Starptautiskais uzocmums

Mîtnes reìionâ nav trûkumu uzòçmçju. Ar politiskâs transformâcijas brîþiem tâ joprojâm nâk. Tomçr darbîba "uz indivîdu" tiek radîta ar nepiecieðamîbu iegût pamatinformâciju, tostarp no daþu tiesisko regulçjumu sadaïas, kâ arî daudzas daþâdas lietas.

Kad mçs tikko sâkamies ar uzdevumu vai sâkam ðodien, tas ir svarîgi mums un iegûstot - pat elementâru - vienoðanos par fiskâlajiem kases aparâtiem, bez kâdiem jaudas profiliem mçs vienkârði nevaram pârvietoties, jo to var izdarît likumîgi pasûtîjumu. Pienâkums veikt kases aparâtu apstâjas daudz modernâk, ietverot otrâs profesionâlâs grupas. Tâtad, protams, vairâk nekâ viens jaunais uzòçmçjs domâ par to, ko pirkt kases aparâtu?

Protams, veids, kâdâ notiek ekonomiskâ kampaòa, ir ârkârtîgi svarîgs kritçrijs finanðu iestâdes izvçlei. Mçs, protams, pieòemam, ka ðî çdienkarte ir paðreizçjâ darbîba, kas ir juridiski vainojama. Kâda veida kases aparâtiem ir jâizvçlas? Apskatîsim divus lielos ðo summu skaitïus.

Pirmâ daïa, ko mçs centîsimies tuvinât, ir tâ sauktie vienvietîgie kases aparâti. Ðajâ sakarâ ir jâuzsver, ka tâm, bez ðaubâm, ir vislielâkâ un spçcîgâkâ daïa no ðobrîd pieejamo kases aparâtu pârdoðanai. Elzab kraków kases aparâti piedâvâ mums iespçju saòemt saderîgu piekriðanu ar daþâdâm ierîcçm, piemçram, ar mçrogu vai svîtrkodu lasîtâju, kâ arî ar datoru. Protams, jûs varat arî iegâdâties standarta nodokïu kases aparâtu bez visâm ðîm opcijâm. Tâ kâ darba bieþâ lietoðanâ labi nav daudzas sievietes aizòem ârçjâs ierîces matricâ kases aparâtu veidâ. Nosacîjums ir tâds, ka tirgû nav daudz jaunu veidu, kâ uzglabât programmas, kas ar atzîðanu un âtri varçtu apstrâdât konkrçtu fiskâlo kases modeli.

Otrâ daïa, ko mçs analizçsim, ir portatîvie kases aparâti. Viòu plus ir ievçrojama mobilitâte. Standartâ tie ir aprîkoti ar akumulatoru. Ðajâ spçlç ir papîra ruïïu stabilizâcija. Mazo kases galveno tehniskais elements ir tas, ka tie ir diezgan labi neaizsargâti pret sliktiem apstâkïiem ar plaðas vai nepanesamas aukstâs temperatûras problçmâm. Nu, ðie risina visu gaisa mitrumu. Ðâda veida kases tastatûra parasti ir izgatavota no silikona vai gumijas. Tâpçc tas var bût parasts izeja, piemçram, taksometru vadîtâjiem.

Mçs atceramies arî sistçmu, datoru un fiskâlos printerus.