Spradzienbistama zona ir telpa

Noteikumi, kas attiecas uz visâm ierîcçm, kas paredzçtas mçríim sprâdzienbîstamâ attâlumâ, gan elektriskâs, gan mehâniskâs, kâ arî ðajos aizsardzîbas plânos. Ir divas ierîèu kategorijas: viena kalnrûpniecîbai un otrâ - virsmas rûpniecîbai.

Raþotâji, kas saòem noteikumus un ievieð CE un Ex maríçjumu, ir pârdoðanâ, lai pârdotu savu kolekciju jebkurâ ES vietâ, bez jebkâdâm papildu prasîbâm, lai nodroðinâtu draudus. Direktîva attiecas uz visdaþâdâkajâm ierîcçm, kas, iespçjams, ir pçdçjie instrumenti, ko izmanto pastâvîgâs urbðanas platformâs, naftas íîmijas darbîbâs, raktuvçs, dzirnavâs, kâ arî atseviðíâs vietâs, kur var rasties draudi.

Ievçrojami lielâ izmçrâ ir pieejami trîs informâcijas nosacîjumi:a iekârtâm jâatceras savs efektivitâtes aizdegðanâs avots, \ tb ir dati par tâ saukto sprâgstvielu saturu gaisa maisîjums,c tas ir pamata atmosfçras apstâkïos.

Atex gadîjumu izpçtei ir nepiecieðami elementi, kas nepiecieðami droðîbas ierîèu droðai lietoðanai, kuras tiek pievienotas tieði noteiktâm ierîces ierîcçm. Ðîs maðînas var pastâvçt ârpus potenciâli sprâdzienbîstamas vides.

Preces un risinâjumi ietekmç kaitîgo pulveru emisijas samazinâðanu vidç. Mçs radâm droðus un labus darba apstâkïus, vienlaikus uzlabojot raþoðanas procesus. Veselîba un droðîba raþoðanas vidç mums ir vissvarîgâkais centrâlo sistçmu ekspluatâcijâ. Funkcionalitâtei un optimizâcijai ir izðíiroða nozîme visa organisma darbîbâ. Grâmatas rakstîðana ar pazîstamâm ierîcçm nozîmç iespçjamo sprâdzienbîstamîbas samazinâðanu ATEX direktîvas jomâ.

Citi ieguvumi ir:normâlâkus apstâkïus darba jomâ, \ tsavâkt trûkumus noteiktâ punktâ,droða toksisko vielu ieguve, \ tefektîvi novçrst trûkumus, \ tdaudzu operatoru darba piedâvâjumu paðreizçjâ laikâ,strâdât ar mitriem un sausiem lietojumiem.

Veikto tehnoloìisko procesu rezultâtâ bûs nepiecieðami toksiski gâzu maisîjumi, miglas un tvaiku veidoðanâs. Jâatceras, ka tiem var bût sprâdzienbîstami savienojumi ar skâbekli. Tâpçc zinâðanas par ðo tçmu ir nozîmîgas.