Sieviedu dzimumorgani

Maksts biocenoze ir diagnostisks jautâjums, kas ïauj novçrtçt maksts tîrîbu, tâs bioloìiju, floru un uztriepes. Biocenoze ir mikrobi, kas apdzîvo maksts epitçliju, kas nâk uz sievietes reproduktîvo orgânu pareizu darbîbu. Svarîgâkais ir uzturçt atbilstoðu biocenozi, un to ietekmç íirurìija, higiçnas neatbilstîba, hormonu lîmenis, nekontrolçta antibiotiku lietoðana un seksuâlie paradumi.

Snail FarmSnail Farm Unikāls gļotu gļotu ārstniecisko īpašību spēks skaistam un mūžīgi jaunai ādai

Maksts biocenoze rçíinâs ar tampona òemðanu no cauruma, lai beidzot pârbaudîtu sekrçciju. Pateicoties tam, ir spçcîgi noteikt, kuri mikroorganismu veidi dzîvo dzimumorgânos un vai nejauði ir ligzdoti patogçni vai iekaisumi. Biocenoze, iespçjams, bûtu jâveic bez ârsta nosûtîðanas. Sievietei ir jâveic ðâda veida pârbaude, îpaði tad, ja viòai ir iekaisuma simptomi, kas izraisa niezi un niezi niezi, maksts noplûdi un urînceïu iekaisumu. Ðâdâ sistçmâ ir svarîgi veiksmîgi kontrolçt vaginîta gaitu. Pirms testçðanas Jûs nedrîkstat lietot jebkâdas maksts zâles vai antibiotikas jebkâdâ formâ. Tâpat divas dienas pirms plânotâs izmeklçðanas ir jâaptur seksuâlais kontakts. Ikmçneða asiòoðana no dzimðanas lînijas joprojâm ir iemesls, kâpçc jûs nevarat pievienoties biocenozei. Attiecîbâ uz paðu pçtîjumu maksts biocenozi vada ginekologs ginekoloìiskâ krçslâ. Izmantojot tievu stiepli vai tamponu, tiek izmantoti maksts, vulvas vai urînceïi. Tests ir nesâpîgs, tikai iekaisuma periodu laikâ jûs varat bût pârliecinâti par diskomfortu. Par kâzâm tas nav ilgi, jo tikai daþas sekundes. Vadu ar vaginâlo sekrçciju pârbauda mikroskopâ, lai atklâtu iespçjamos patoloìiskos mikroorganismus. Diemþçl ðî ir invazîva pârbaude, lai jûs varçtu sagatavoties un atgriezties mâjâs. Pareizais rezultâts, ko katrs cilvçks sagaida, uzrâda skâbju veidojoðo baktçriju klâtbûtni. Ja ir atseviðías baktçrijas un baltâs asins ðûnas, mçs runâjam par citu posmu. No rindas, treðajâ pakâpç, viòð vçrðas pie baktçriju floras sliktâs attîstîbas un daudz patoloìisko mikroorganismu. Ceturtajâ reizç tomçr ir sçnes vai trichomonas.