Rush katowice

Uguns ir ârkârtîgi destruktîvs spçks. Kad tâ atklâj vielas, kas ir jutîgas pret degðanu, tâs pakïauj tâs pilnîgai iznîcinâðanai. Neplânots sadegðanas process var iegût gandrîz visus mums zinâmos materiâlus - cietâs vielas, ðíidrumus un gâzes. Attiecîbâ uz ugunsdzçsîbas lîdzekli ir daþâdas ugunsdzçðanas metodes. Visvairâk modes ir tieði ûdens. Tomçr jûs nevarat to darît katrâ gadîjumâ. Ugunsgrçkos bieþi tiek izmantoti ugunsgrçki un pulveri.Mazâk zinâms fakts ir ieteikt tvaiku, lai droselçtu uguni un aizsargâtu tâs informâciju. Pâra mazâkâ popularitâte patvaïîgi izraisa pçdçjo, ka to var atgriezt tikai slçgtâs telpâs un tikai, lai izdzçstu noteiktus ugunsgrçkus. Tvaika kâ ugunsdzçðanas metode nav veidota kâ modelis, lai nodzçstu dedzinoðus meþus. Tas nenozîmç, ka jûs nevarat to izmantot ugunsdzçðanas koksnes dzçðanai. Tvaiks ir spçcîgs risinâjums, cita starpâ, ugunsgrçku laikâ cilvçku dzîvokïos koksnes þâvçðanai, taèu ðo telpu izmçrs nedrîkst pârsniegt 500 kvadrâtmetrus.Tvaika dzesçðanas process ir tas, ka tas tiek nodroðinâts zem spiediena ugunsgrçka zonâ. Rezultâtâ tiek izplatîtas degoðas gâzes, kas izplatâs savâ reìionâ, samazinâs arî skâbekïa koncentrâcija, kas savukârt novçrð tâs attîstîbu, un pçc daþâm minûtçm aizdegas. Pâris pielâgojas ne tikai cietvielu, bet arî ðíidrumu un gâzu ugunsgrçku dzçðanai. Un ðajos piemçros ugunsgrçks ir jâizplata tikai slçgtâ zonâ. Atklâtâ valstî ûdens tvaiks zaudç savu efektivitâti kâ ugunsdzçsîbas viela.