Rupniecisko attistibu pasaulc

https://neoproduct.eu/lv/revitalum-mind-plus-efektivs-risinajums-koncentracijas-un-atminas-problemam/

Rûpniecisko tehnoloìiju pieaugoðâ attîstîba, labas raþoðanas rezultâtu skatîðanâs, procesu stiprums un intensitâte tâdâs daïâs kâ druka, tekstilizstrâdâjumi, plastmasa, íîmija, optika un iepakojums palielina elektrostatiskâs izlâdes risku. Jo intensîvâks raþoðanas process, jo vairâk rodas slodzes, kuras vçlas bût neitralizçtas, lai neapdraudçtu lietotâju droðîbu.

Nekontrolçta uzkrâto elektrostatisko lâdiòu izlâde var aizdedzinât alkohola un gaisa maisîjumu ar dzirksteles palîdzîbu un tâdçjâdi izraisît eksploziju. Ðâ problçmu modeïa risinâjums ir iesaistît uzòçmumus, kas ðajos gadîjumos izmanto, cita starpâ, elektrostatisko zemçjumu, uzlâdçtâs virsmas tîrîðanu, neitralizâciju vai elektrostatisko uzlâdi.Elektrostatiskâ iezemçðana ir iezemçðanas mehânisms, kas tiek ieviests kâ pierâdîjums, ja iekrauj tvertnes, kas pârvadâ beramkravu materiâlus vai ðíidrumus. Uz to virsmas ir pieslçgts liels skaits elektrostatisko lâdiòu. Pirms pievienoðanâs iekrauðanai ir nepiecieðams savienojums ar tvertnes zemçjuma korpusu. Tas novçrð aizdegðanâs risku. Citas bîstamas lietas ir dzîvoklis, kas ir veiksmîgs caurulçm, vârstiem, pûtçjiem, kas masveida materiâlu raþoðanas procesâ vibrâcijas vai noraidîjuma ieguvei var tikt atdalîti viens no otra un iedarboties uz aizdegðanâs risku. Zeme un lieli konteineri vai konteineri, kas pildîti ar uzliesmojoðâm vielâm. Pastâv arî risks nepamatotâm tvertnçm, ko izmanto sajaukðanai un sajaukðanai. Praktiski visas raþoðanas tendences rada elektrostatiskos lâdiòus neatkarîgi no tâ, vai materiâlus nepiecieðams ievietot elastîgos konteineros vai manuâli piepildît mucâs vai kârbâs. Elektrostatiska iezemçðana ir obligâta, jo tâ var runât par izplûdi starp personâlu un ierîcçm un konteineriem, bet tajâ vietâ, kur pastâv risks, ka tas ir apdraudçts, tas var izraisît aizdegðanos un eksploziju.