Reklamas lidzekii

Ceïð uz transportlîdzekïa ir vienîgais transporta lîdzeklis, kas, neskatoties uz visu, prasa daudz nepatikðanas un sadedzina daudz kaloriju, tâpçc jums ir nepiecieðams noderîgs velosipçdu uzturs. Tas ir pçdçjais lielisks risinâjums sievietçm, kuras plâno zaudçt daþus papildu kilogramus. Un cilvçkiem, kuri vçlas, lai velosipçds bûtu tikai kâ transporta lîdzeklis vai hobijs, îpaða uzmanîba jâpievçrð çdienkartei, lai velosipçdu ceïojumi nebûtu pârâk izsmelti. Zemâk ir norâdîti daþi noteikumi, kas palîdzçs cilvçkiem, kuri brauc ar velosipçdu, nobraukt lielus attâlumus. Ðeit ir riteòbraukðanas diçta tiem, kas mîl riteòbraukðanu:

Brokastis.Tas ir bez iemesla, ka brokastis ir vissvarîgâkâ dienas maltîte. Tâ ir paredzçta, lai nodroðinâtu mums enerìiju pârçjai dienai, bet pârçjâs maltîtes tikai papildina ðo enerìiju. Ideâls risinâjums cita starpâ bûs musli ar augïiem un rozînçm vai makaronu zupu (al dente.Snack.Velot velosipçdu, ir labi rûpçties par garðîgu uzkodu, kas dos mums enerìiju un apmierinâs pçkðòu badu. Tâs galvenajam elementam jâbût vienkârðiem ogïhidrâtiem, tâpçc tiek teikts, ka çd çd nogatavinâtus banânus vai sviestmaizes ar ievârîjumu un medu. Kad runa ir par dârzeòiem, perfekta medicîna bûs tomâti un sarkanie pipari.Vakariòas.Pçc intensîvas braukðanas mçs varam bût spçcîgs bads. Tomçr nevajadzçtu pârspîlçt dzîvi tûlît pçc fiziskâs piepûles. Jau pçc ieraðanâs velosipçdu dçï pietiek ar apelsînu sulu vai graudu bâru (piemçram, Corny. Mçs sçþam uz pilnas vakariòas un vçlâk, pçc tam, kad atpûðamies pçc piepûles.Mitrinâðanu.Cilvçki nedrîkst aizmirst par pareizu íermeòa mitrinâðanu. Vissvarîgâkais ir dzert pareizo ðíidrumu devu pirms velosipçda. Visnoderîgâkâ medicîna neapðaubâmi bûs ûdens, iespçjams, dzîvo ar enerìijas dzçrieniem sportistiem. Jums ir arî jâatceras, ka cilvçkam ir nepiecieðams apmçram 2 litri ûdens dienâ (attiecîbâ pret seju un íermeòa svaru, un iespçjamâ dehidratâcija, it îpaði fiziskos apstâkïos, nekavçjoties samazinâs mûsu sniegumu, mçs jûtam nespçku un enerìiju.

https://neoproduct.eu/lv/psorilax-efektivs-risinajums-psoriazes-simptomiem/

Velosipçdu uzturs, kas satur manas ietekmes, nav paredzçts parastu çdienu aizstâðanai, gluþi pretçji. Tomçr nevajag pârçsties! Un sievietçm, kuras ir ieinteresçtas izvçlçties sev piemçrotâko velosipçdu diçtu, mçs iesakâm tikties ar dietologu, kurð izvçlçsies mums çdinâðanas veidus tâ, ka es bûtu labâkais cilvçks mums, nevis statistikas personai.