R psihologa korelacija

Iepazîstiet savu prâtu, iepazîstiet savas emocijas, bûsiet labâks darbinieks ... Ðie ir psihologu lietotie saukïi. Kâ tas tieðâm ir? Vai psihologa dienests ir obligâts un kâdâ situâcijâ?

http://lv.healthymode.eu/african-mango-labakais-atbalsts-jusu-svara-zudumam/

Vârdam psihologs un psihiatrs Polijâ joprojâm ir pejoratîva nozîme, un tâ neizbçgami koncentrçjas uz nepatikðanâm un garîgiem defektiem, kurus mçs nebaidâmies zinât vienâ galâ. Eiropas rietumos vai Amerikas - ASV un Kanâdas galos - psihologu darbs tiek izskatîts ïoti pozitîvi. Ar viòu darbu un zinâðanâm ir daudz rakstzîmju, ne tikai slavenîbas.

Mums visiem ir sadalîðanâs brîþi. Bieþi vien ðâdas valstis izraisa daþâdas ar dzîvîbas formâm saistîtâs pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, darba tçmas, attiecîbas ar jaunâm sievietçm, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Visi ðie notikumi atspoguïo viòu cieðo psihi. Cilvçku skaitam ir jârisina atseviðíi, samazinot negatîvâs emocijas un atmiòas, un lielâkâ daïa sievieðu vienkârði nevar tikt galâ. Tad, ja es nebûtu nonâcis pie traìçdijas - paðnâvîbas vai specifiskas psihiskas slimîbas vai atkarîbas - ir nepiecieðams speciâlists psihologs vai psihiatrs. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un daþkârt nepiecieðama ilgstoða terapija, lai palîdzçtu organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu bûtu jâizmanto kâ parastie ârsta apmeklçjumi, bet tajâ paðâ laikâ viòi ir prezentâcijas ar prâta un dvçseles ârstu. Ðâdas tikðanâs ir saruna par mums, par to, kas mûs traucç, apgûstot mûsu kustîbu tçmas un cîòas pret apsçstîbu, tâ ir aizsardzîba dziedinâðanâ un atbrîvoðanâs no sliktâm domâm.

Visâ pilsçtâ atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu, un ir vçrts to izmantot. Krakovas psihologs atbildçs uz visiem traucçjoðajiem jautâjumiem un palîdzçs jums risinât tçmas, kas var pârvçrst jûsu ikdienas dzîvi murgâ.