Putekiu nooemdana no lielpolijas

Paðlaik tirgû ir daudzas iestâdes, kas piedâvâ daudzu veidu putekïu savâkðanas sistçmas daudzâm nozarçm. Daþas putekïu noòemðanas metodes ir dekorçtas ar auduma filtriem. Ðie filtri ir bûvçti modulârâ veidâ. Pateicoties ðâdai konstrukcijai, ir svarîgi to veidot ïoti daþâdâ veidâ. Ðie auduma filtri ïauj vispirms un galvenokârt filtrçt gaisu un gâzi.

Putekïu nosûkðanas sistçmas ir apstrâde, kuras mçríis ir novçrst visus sausos putekïus, kuriem nav lipîgu vçrtîbu, un nespçj radît gaisâ sprâdzienbîstamu vidi. Ðos modulâros filtrus var izmantot starp bitumena masas iekârtâm. Tâs var bût saistîtas arî ar katlu telpâm, stikla, keramikas, tçrauda, kaïíu vai lietuvju rûpniecîbu. Stacijas putekïu nosûkðanai tiks iegâdâti moduïu filtri ar plakaniem maisiòiem. Tie darbojas netraucçti pat ïoti sareþìîtos apstâkïos un papildus ierobeþo ïoti bîstamu ârçjo faktoru ietekmi.Ciklona putekïu savâcçji darbojas arî tirgû, kurus var teikt par ïoti populâriem gan dzîvç, gan tirdzniecîbâ. Viòi arî ðíiet, ka tie ir ïoti aktîvi putekïu noòemðanâ. Turklât viòi var radît ïoti ilgu laiku, tie ir gandrîz bez problçmâm.Starp putekïu savâkðanas sistçmâm ir jânorâda arî dozçðanas un aizvçrðanas ierîces. Arî jûs varat apmierinât iekârtu dzesçðanas gâzes. Ðî ierîce ir vçrsta uz vietas, kur ieplûdes gâzu temperatûra ievçrojami pârsniedz filtra temperatûru. Savukârt Economizers ir ierîces, kas ïauj iegût siltumenerìiju.Putekïu nosûkðanas sistçmas ir vairâk nekâ mehâniski putekïu savâcçji. Tad ir çdieni, kas ir piemçroti putekïu nosûkðanai, bet gan plus un ekonomisks.Pieòemot lçmumu par labu metodi, lai veiktu privâtu darbu, jums ir jâòem vçrâ daudzi faktori. Pirmkârt, jâòem vçrâ kampaòu veids (pakalpojumi / raþoðana, pârstrâdâjamâ produkta daudzums vai darba maðînu skaits. Turklât jâòem vçrâ putekïu daudzums. Piemçrota putekïu savâkðanas sistçma jâizgatavo no veselîgâkajiem materiâliem, kâ arî daþi elementi ir ïoti rûpîgi jâizstrâdâ un jâpielâgo. Materiâli un populârie komponenti nekâdâ veidâ nevar bût viegli uzliesmojoði un nevar bût tâdi, kas var skaidri aizdegties.