Programmatura warsaw uzocmumiem

Ðodienas biznesa programmatûrai ir nepiecieðama operçtâjsistçmas likumîga versija no Windows lînijas un bagâtîga, pietiekami spçcîga datora. Pat iespçjas, kas neprasa instalâciju, kas darbojas mâkonî un sçþ pârlûkprogrammas logâ, neatbilst 512 MB darbîbas atmiòas.

Gadîjumos, kad ieguldîtâjs nevçlas kïût par vergu datortehnikas pastâvîgai atjauninâðanai, klasiskâ programma cdn ietekmç viòa padomus. Kâ redzat, tirgû esoðais zlots darbojas saskaòâ ar DOS sistçmu, lai gan tas nenozîmç, ka tâs piedâvâjumi apstâjâs pirms 30 gadiem. Programma respektç trîs pamatelementus: noliktavu rçíinu izrakstîðanu, kas var apstrâdât pat milzîgu noliktavu, personâla un algu sarakstu, atbalstot labu kapitâla pârvaldîbas un darba un finanðu un grâmatvedîbas laika politiku, apkalpojot visu veidu grâmatvedîbu. Darbojas nevainojami ar svîtrkodu lasîtâjiem, kases aparâtiem un fiskâlajiem printeriem, drukâðanas kvîtîm un SET rçíinu izrakstîðanas ierîcçm. Ar savu uzmanîbu jûs varat runât par vairâkiem noliktavâm un nokârtot produkciju, pamatojoties uz noteiktâm receptçm. Sistçma ïauj izsniegt, norçíinâties un rezervçt avansa rçíinus. Izmantojot klasisko CDD programmu, katram klientam varat izmantot daþâdas atlaiþu shçmas un cenu sarakstus, lai sagatavotajos dokumentos bûtu pareizâs cenas.Programmatûra ieraksta saòçmçju pasûtîjumus un pat ïauj automâtisku preèu rezervçðanu, kas ir ïoti noderîga âtri pârvietojamai noliktavai. Atgrieþamo konteineru izmantoðanas veidâ to var izmantot noguldîjumu paku nokârtoðanai. Pieteikums darbojas ar daþâdiem printeriem, kur iespçjams izdrukât kultûras un svîtrkodus.Programmâ ir arî 45 000 lietotâju visâ Polijâ. Ja jebkura iemesla dçï viòa izredzes bûtu nepietiekamas, COMARCH izplatîtâjs paredz atjauninât programmatûras jaunâkâs versijas ar lîdz 40% atlaidçm. Ðis process lietotâjam ir gandrîz nemanâms, un viss tiek darîts, izmantojot Comarch Assist.