Programma poiu uz angiu valodu tulkodanai

21. gadsimts ir ideâls pieprasîjums pçc daþâdiem tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret to, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas ir paslçpts zem ðîs koncepcijas?

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo materiâlus vietçjâ tirgus jautâjumiem, kas cita starpâ attiecas uz programmatûras tulkoðana, un tas ir prasmîgs rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkojums noteiktâ valodâ, kâ arî to izvçle pçdçjai valodai. Tas attiecas uz ðâdâm domâm kâ datumu formâta izvçli vai alfabçta burtu ðíiroðanas veidu.Programmatûras profesionâlajai atraðanâs vietai ir jâiesaista tulkotâji, kas specializçjas IT terminoloìijâ, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar teoriju un mâkslu, kas saistîta ar ERP, SCM, CRM organismiem, dizaina un attîstîbas atbalsta programmâm un banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta notiek ar iespçjâm nokïût ârzemju laukumâ ar programmatûru, un tâdçjâdi, iespçjams, ievçrojami pârvçrðas uzòçmuma daudzos panâkumos.Raksta ievieðana pasaules gadatirgû ir saistîta ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, ko citi cilvçki ir no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo pircçju prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, ja atraðanâs vieta ir saistîta galvenokârt ar cilvçkiem, lai reaìçtu uz konkrçtu tirgu vajadzîbâm, nodarbojas ar konkrçtâs vietas îpaðajâm vajadzîbâm. Tâpçc atraðanâs vieta ir îpaði izstrâdâta katram tirgum un vienreiz starptautiskums konkrçtam produktam. Tomçr abi procesi tiek apmainîti, un ar lieliem plâniem pasaules tirgos - ir vçrts domât par abu veidu piemçroðanu.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas, jums jâatturas no internacionalizâcijas. Ir vçrts padomât par to, ka labi izstrâdâta internacionalizâcija ievçrojami samazina laiku, kas nepiecieðams vietâ, kas pagarina laika posmu, kas ir svarîgs arî produkta ievieðanai. Ðî spçle, labi organizçta internacionalizâcija, noteikti ir sajaukta ar materiâla pozitîvo ievieðanu mçría tirgos, neradot risku pârplânot pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Droða programmatûras lokalizâcija, iespçjams, ir uzòçmuma panâkumu rezultâts.