Produktu sortimenta struktura

Mrp sistçma, ko sauc par Materiâlu prasîbu plânoðanu, dod jums iespçju bût materiâlâm vajadzîbâm. To var izdarît, izmantojot produkta informâcijas platformu, kâ arî zinâðanas par esoðajiem noliktavu krâjumiem, to pasûtîjumu statusu, kas atrodas procesâ, vai raþoðanas plâna platformâ.

Pateicoties ðâdai sistçmai, jûs varat âtri un efektîvi kontrolçt gan raþoðanas veidu, gan skaitu un laiku. Tas arî dod iespçju veikt efektîvu krâjumu kontroli un to pareizu aizpildîðanu. Mrp sistçma iet, lai novçrstu laikietilpîgus aprçíinus. Pirmkârt, mpp sistçma pçrk, lai pareizi noteiktu pasûtîjumu apjomu. Turklât tas dod jums iespçju noteikt piegâdes datumus. Tajâ paðâ laikâ tas ïauj noteikt partijas raþoðanas apjomus. Viòð iegûs piemçrotu termiòu darba uzsâkðanai. Tas arî dod iespçju noteikt krâjumu lielumu.Runâjot par Materiâlu prasîbu plânoðanas sistçmas izmantoðanu, var secinât, ka tâ attîsta materiâlu krâjumu likviditâti. Tas arî ïauj saîsinât pasûtîjuma izpildes laiku. Samazina to pasûtîjumu skaitu, kas netiek veikti, ja nav preèu vai daïu. Turklât tas ïauj jums samazinât to darbinieku skaitu, kuriem nepiecieðams spçlçt ar materiâlu piegâdi.Apspriestâ metode ir viegli sauc par procesu kopumu, kura pamatuzdevums ir galvenokârt noteikt izejvielu, komponentu vai materiâlu pieprasîjumu. Ðî sistçma ïaus samazinât raþoðanas izmaksas, kas nepiecieðamas raþoðanas organizâcijai.Materiâlu prasîbu plânoðanas galvenie mçríi ir ierobeþot krâjumus, precîzi noteikt piegâdes laikus un precîzi noteikt raþoðanas izmaksas. Turklât sistçma ir paredzçta, lai efektîvâk izmantotu uzòçmuma rîcîbâ esoðo infrastruktûru - raþoðanas jaudas vai noliktavas.