Polising datori vardava

Datori ... kas izgudroja tos, lai sajustu dzîves Dievu. Ðîs iekârtas tiek izmantotas katru dienu, ir svarîgi teikt, ka vairâki desmiti reizes dienâ visi darbinieki pasaulç. Datoriem ir diezgan interesanta ietekme uz mûsu darbîbu, un cilvçkam var bût daþâdas datorprogrammas, kas var mums palîdzçt daudzâs lietâs.

Varikosette

Viens no ðâdiem diezgan saistîtiem darbiem ir biznesa analîtika. Izstrâdâjot ðo paziòojumu, varat izmantot definîcijas, kurâs Business Intelligence nozîmç informâcijas pârveidoðanu par reklâmu un reklâmu, lai vienotos par to, ko viesi var veiksmîgi izmantot, lai palielinâtu uzòçmuma konkurenci. Kâ redzat, datori var mums daudz palîdzçt, kur bez ðîm ierîcçm nebija pietiekami daudz, lai tiktu galâ ar daudzâm lietâm, kurâs maðînâm ir pârâkums par mums. Ja mçs dziïi iesakâmies internetâ un tehniskajâ situâcijâ, mçs redzam, ka IT ir ïoti dâsna un tas ir pârâka lieta. Tâ pati par sevi ir zinâtnes zinâðanas, kas tiek skaitîtas starp zinâtnes skolâm. Es saòemu visu datu sagatavoðanu. Tas ir cieði saistîts ar biznesa inteliìenci, kur abiem darbiem ir ievçrojamas lîdzîbas. Atgrieþoties pie datorzinâtnes, tas, cita starpâ, ir:- tîkla administrçðana, kas pârvalda datoru tîklu pârvaldîbu.- administrâcija, kas pârvalda sistçmu, to dara, sakot IT sistçmas.- algoritmika, ir vienâds algoritmu izpildîjums un kontrole.Tie ir tikai daþi no svarîgâkajiem IT departamentiem, bet ir arî, piemçram, datorgrafika, kas atrodas tâlu no prestiþâ IT departamenta. Es tur internetâ tehniku realitâtes vizualizâcijas vietâ. Datorgrafika ir veiksmîgi izmantota daþâdu attçlu vai filmu programmçðanas plânâ. Interesanta sadaïa ir tâ sauktais tîmekïa pârzinis ir tîmekïa vietòu dizains, plânoðana un grâmata.Tâ kâ datori un visa datorzinâtne ir pareizi uzsvçrta mûsu dzîvoklî, viòi piedalâs lietu spçkos, un tâdi brînumi kâ biznesa analîtika ir ïoti svarîgi, lai viòi bûtu augstâkâ lieta, mçìinot konkurçt birojos.