Pirmais uzocmcjdarbibas lidzfinanscjums

Ikviens, kas vada mûsu pirmo uzòçmumu, ir ïoti pârsteigts par kases aparâtu augsto vçrtîbu. Jâ, tas ir dîvaini samaksâts, lai ðâda vienkârða ierîce, salîdzinot ar pat datoru, bûtu tik vçrta tik âtri. Tomçr pârsteigums pazûd, kad mçs rûpîgi aplûkojam ekonomisko un politisko situâciju tâs reìionâ.

Fiskâlie kases aparâti atbilst tûkstoðiem, lîdz pat èetriem tûkstoðiem zlotu. Tomçr Polijâ ir grûti atrast vienu jaunu un bezskaidras naudas kases aparâtu, kura vçrtîba ir mazâka par tûkstoð zlotiem uz vienu pârdoðanu. Tieðsaistes izsolçs var atrast lietotus kases aparâtus, un jums ne vienmçr ir jâuzticas.

Tâtad, kâpçc kases aparâti ir dârgi?Ðâ darba stâvokïa iemesls ir valsts politika un mûsu valsts ekonomikas paðreizçjais stâvoklis, kâ arî milzîgs nodokïu apjoms, ko valsts mums sniedz ziòojot un dodot ierîci, rada milzîgu kases aparâta tirgus cenas pieaugumu.Daudzi tirgotâji paðreizçjos laikos nepaliek kases aparâtu iegâdç. Diemþçl likumam ir jâbût ar visu personu, kas runâ uzòçmumâ ar gada peïòu, kas pârsniedz noteiktu summu, detalizçtu visa preèu tirdzniecîbas reìistrâciju. Arî ar paðreizçjo iemeslu dçï cilvçki aiziet no ekonomiskajâm iniciatîvâm. Tomçr darbinieku skaits nodokïu birojos paplaðinâs.Galu galâ ðis lîmenis nav galvenais iemesls, kâpçc kases aparâtu cena ir augsta. Atðíirîbâ no printeriem, ir jâizpilda sekojoðas tçmas ar ïoti augstas kvalitâtes tçmâm. Tam nepiecieðams, lai varçtu izdrukât kvîti tûkstoðiem reiþu dienâ.

Vçl viena sekundâra apsvçrðana par ðîm pârmçrîgajâm vçrtîbâm ir viesu apmâcîbu izmaksas par kases pakalpojumiem. Jo vairâk mums ir reputâcija un cilvçku daudzums, ko mçs izmantojam, jo veselîgâk mums ir jâiegulda nauda, lai ieviestu kases aparâtus cieðâ ekonomiskajâ lomâ. Risinâjums ir òemt cilvçkus, kuri ir veikuði ðâdus kursus vecâs darba vietâs, bet ir reti gadîjums.Cîòa, lai samazinâtu ðo ierîèu cenas, notiek katru reizi. & Nbsp; Turklât katrs uzòçmçjs, kas iegâdâjas pirmo kases aparâtu, var gaidît, lîdz tiks atskaitîtas izmaksas par kases aparâta iegâdi lîdz 700 PLN.