Personala vadibas nodaia

Cilvçkresursu un algu pârvalde cînâs ar ârkârtîgi svarîgiem jautâjumiem, kas saistîti ar sociâlajiem jautâjumiem un nodarbinâðanu konkrçtâ uzòçmumâ. Agrâk uzòçmumos bija iesaistîti visi darbinieki un algas darbinieki, visi dokumenti tika sagatavoti ar rokâm. Tagad mçs varam izmantot profesionâlas datorprogrammas. Tie ir ïoti svarîgi katras cilvçkresursu un darba samaksas nodaïas darbîbâ, jo tie samazina risku kïûdâm, kas varçtu rasties, manuâli ievadot cilvçkus IT struktûrâ.

Sage Symfonia Kadry tudzieý Algas ir vçrtîga personâla programma, kas strâdâ ar Pùatnik programmu, plaði izmanto, lai sniegtu informâciju par ZUS. Ðî programma padara grupas intuitîvu, kas nenozîmç, ka sieviete, kas viòu apkalpo, ka pastâv visi trûkumi darba laika aprçíinâðanas mâcîbâs vai algas darbiniekiem. Viòai ir pastâvîgi jâuzrauga programmas pasâkumi un jâpiemçro attiecîgie dati.

HemorrhoSTOP

Informâcija, piemçram, darba laiks vai atalgojums, un nodokïi, tâpçc tâ ir tikai tîra matemâtika, kas balstîta uz sistemâtisku un cilvçku darba laika dokumentçðanu. Lai noteiktu apmierinâtîbu un darba stadiju, tiek radîti citi faktori: nostrâdâto stundu skaits, nepilna laika, atvaïinâjuma tiesîbas, darba pieredze un daudz daþâdu jautâjumu. Ja korporâcijâ ir vairâki simti darbinieku, no kuriem katrs ir nedaudz atðíirîgs atbilstoði, tad jums ir nepiecieðams patieðâm labs vadîtâjs vai darba datorprogramma, kas aprçíinâs iemaksu un apmaksâs viesim. Tâdas programmas kâ Sage Symfonia ïoti bieþi izmanto visâ uzòçmumâ, kurâ tâs ir saòçmuðas vairâk nekâ desmit cilvçki. Tad ir nepiecieðams sistematizçt funkciju un atalgojuma dimensiju, un, aprçíinot ðîs situâcijas, pastâv ievçrojams kïûdu risks. Datorprogrammas izmantoðanas gadîjumâ cilvçkresursu darbinieka uzdevums ir tikai apzinîga, precîza datu ievade, uz kuras pamata programma precîzi aprçíinâs pabalstu apjomu.