Partikas nekaitiguma noteikumi

Daþreiz atex putekïu ieguve ir darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas priekðmets, un ATEX ir Eiropas Savienîbas juridisks fakts, informçjot par standartiem, kas jâizpilda produktiem, kas ievesti bîstamâs, galvenokârt pakïautâs vietâs. sâkumâ.

Paðlaik katrai ierîcei, kas raþota Eiropas Savienîbas laukumâ, ATEX direktîvai jâbût bîstamai. Pirmkârt, ATEX nosaka izmantoto materiâlu veidu un izmantoto konstrukciju. Ierîces, kas atbilst ðim ieteikumam, ir maríçtas ar CE zîmi. Raþotâjs ir atbildîgs par risku klasificçðanu un maríçjuma pieðíirðanu konkrçtam produktam. Putekïu savâcçji ir ierîces, ko plaði izmanto rûpniecîbâ. Tâs galvenokârt paredz smalku putekïu daïiòu savâkðanu. Cita starpâ tie tiek izmantoti metâlapstrâdç, kas paredzçta slîpçðanai, lçjumu apstrâdei, slîpçðanai, pulçðanai. Tiek pieòemti putekïu savâcçji un kokapstrâdei, îpaði putekïu nosûkðanai un beramo materiâlu, galvenokârt íîmisko pulveru, apstrâdei. Pastâv visa procedûra, lai novçrtçtu produktu atbilstîbu sprâdzienbîstamâ droðîbas sistçmâ. Parasti ðâdu novçrtçjumu veic neatkarîga paziòotâ institûcija. Ðâdas atbilstîbas novçrtçðanas secîbâ tiek izveidota visa tehniskâ dokumentâcija, kas ietver to direktîvu sarakstu, ar kurâm ierîce ir piemçrota, to dokumentu sarakstu, kas ir òemti vçrâ ierîces darbâ. Papildu informâcija jâsniedz un jâiekïauj dokumentâcijâ: ierîces kvalitâte un kategorija, ierîces maksimâlâ virsmas temperatûra, piemçrota aizsardzîba pret eksploziju. ATEX jâpielâgo konkrçta uzòçmuma apstâkïiem un jâîsteno tâs efektîvas, loìistikas un cilvçkresursu iespçjas. ATEX direktîvas izmantoðanas izmaksas ir salîdzinoði zemas, salîdzinot ar sprâdzieniem.