Par psihologa patieso darbu

Psihologa profesija pirms vairâkiem gadiem bija saistîta ar garîgâm slimîbâm. Jaunieðiem ar psihologa dienestiem un par to sâkt, izvçlçtâs vidçs viòi tika pakïauti ïaunprâtîgiem komentâriem un pat stigmatizâcijai. Par panâkumiem ðâda uztvere lçnâm atgrieþas pagâtnç. Izglîtoti, mûsdienîgi cilvçki, kuri novçrtç personîgâs attîstîbas vçrtîbu, arvien vairâk apmeklç psihologu birojus, bet ne krîzes situâcijâs.

Ja jûs patieðâm esat psihologs?

Vienkârðojot, ðî ir loma, kas ir pabeigusi humânisma pçtîjumus par cilvçka uzvedîbu, tâs iekðçjâs pasaules struktûrâm un sociâlajiem kontaktiem. Ðâda persona, kas iegûst pçtîjumus, dodas uz konsultâciju centriem vai uzòçmumiem jomâs, kas nodarbojas ar cilvçkresursiem vai veicinâðanu. Pçc papildu virziena pabeigðanas un izpratnes un sajûtas nepiecieðamîbas terapijas praktizçðanai psihologs kïuva par klînisko psihologu-psihoterapeitu.Motivâcija izvçlçties ðo profesiju bieþi ir liela empâtijas un jaunu cilvçku deva. Parasti persona, kas nosaka pçdçjo soli, ir liela vçlme palîdzçt otram.Tas nav paðreizçjais populârs darbs. Daþi psihologi meklç tikai atbalstu un tuvumu. Viòiem ir jâspçj dalîties ar visu, kas viòiem ir pirms pârçjâs pasaules, vai arî viòi vçlas pârliecinâties par viòu personîgajâm izvçlçm. Viòi ierodas ðeit, bet arî rakstzîmes ar ïoti sareþìîtâm problçmâm, ar visu emociju bagâþu, bieþi vien vilðanâs vai skumjas, daþreiz izkrauj savu agresiju vai vilðanos. Psihologs, ko atbalsta viòa prasmes un jûtas, katru dienu piesaista viòus rokai un pacietîgi pârdzîvo visas mîlestîbas un apòemðanâs, mazâs dilemmas un brîniðíîgos noslçpumus. Tad viòð palîdz sev lîdzi un pievçrð uzmanîbu tam, ko mçs neredzam, un to paðu apmâcîbu, ko darît ar mûsdienu pasaules jûtas un grûtîbâm. Bûtu svarîgi riskçt, sakot, ka psihologs ir mûsu draugs, kuram var pateikt visu, un to nedrîkst negatîvi novçrtçt. Rokasgrâmata gara lîkumiem. Savâ birojâ mçs iegûstam droðîbas zinâðanas un pieredzi, kas iegûta, atbalstot kâdu, kurð var pateikt visu. Mçs palîdzam ar elpoðanu, un vçl patîkamâki ir arî aktîvâki. Bieþi vien ar smaidu uz cilvçku.