Pacientu psiholoiiska terapija

Apvienotajâs formâs ir ïoti pievilcîgs, lai iegûtu citu terapeitu. Mûsu reìionâ, pirms daþiem gadiem psihologam vai psihoterapeitam piederoðâs lomas ne tikai lepojâs, bet pat ðo faktu slçpa un tad vçl pirms viòu mîïajiem. Kâzas pçdçjâs lietâs ir daudz mainîjuðâs, un mûsdienâs nav jçgas izvairîties no runât par to, ka ir daþas psiholoìiskas problçmas vai problçmas ar tâlejoðâm atkarîbâm.

Atkarîgie cilvçki ir patieðâm ïoti spçcîgi, un tas nav tikai par tradicionâlajiem narkomâniem, piemçram, alkoholismu vai narkomâniju. Arvien vairâk cilvçku ir atkarîgi no azartspçlçm, dzimuma un pat datorspçlçm. Kas ir biedçjoði, ðajâ gadîjumâ problçma galvenokârt attiecas uz daudziem jaunieðiem, bieþi arî bçrniem.

Cilvçki, kas ir atkarîbas sajûgi, novçrtç ideju, ka viòi visu kontrolç un jebkurâ brîdî var aizmirst dzert, smçíçt vai spçlçt. Protams, tas ir tikai paðpilns maldinâðana, un tieði tagad tas bûtu jâmudina lûgt ârstu palîdzîbu. Daþreiz jums ir nepiecieðamas efektîvâkas situâcijas, lai persona uzzinâtu, ka tâ ir pçdçjâ zvans, un bez terapeitiskâ atbalsta daudz tiks sasniegts.

Ir tik daudz licencçtu terapeitu. Ir svarîgi atrast tâdu, kas neapðaubâmi bûs atkarîga no tâdas sareþìîtas izcelsmes ceïa. Paðlaik cilvçki visbieþâk izmanto internetu, lai meklçtu, ievadot atbilstoðas frâzes, piemçram, Krakovas terapiju vai ieteicamo terapeitu.

Tomçr ir svarîgi vizualizçt vienu svarîgu punktu. Proti, terapija ir tikai ievads ilgtermiòa un bieþi vien ïoti sareþìîtam darbam ar sevi. Parasti punkti tiek veidoti lçni, un to izzuðana vçlas laiku. Ir grûti sagaidît, ka divi vai trîs apmeklçjumi bûs pietiekami, lai cilvçks bûtu raksturîgs ar to, kas ir novedis pie terapeita biroja. Protams, neviens no projektu veidiem nepalîdzçs, gluþi pretçji.

Svarîgi ir arî atcerçties, ka neviens terapeits vai psihologs nav brînumdarîtâjs vai vednis, kurð rada burvju izpausmes problçmu. Jâ, tik daudz ir atkarîgs no personas, kas lûdz palîdzîbu. No tâ, vai viòð ir pietiekami apòçmies sâkt spçli ar savâm problçmâm vai atkarîbâm.