Okupacijas tulkotajs vacu valoda

SpartanolSpartanol. Masas kondicionētāji

Izprast ðo tipisko profesiju, kas ir saistîta ar pastâvîgu stâvokli ar darbiniekiem. Tâpçc ðîs profesijas vadîtâjs ir ïoti svarîgs un parasti ir jâstrâdâ saskaòâ ar savasir-vivre domâm. Neaizmirstiet vienmçr parâdît cieòu savai citai personai ar savu attieksmi un stâvokli, lai gan nevajadzçtu aizmirst par pareizo apìçrbu izvçli cîòâs, kurâs jûs atradîsiet sevi. Parasti jûsu garderobç un vçlmei izvçlçties stilu vajadzçtu dominçt uzvalks vai, sievieðu panâkumiem, elegants uzvalks, bet, piemçram, bûvniecîbas jomâ ðâds darîjums tiks izraudzîts diezgan komiski, un kurpes ar augstu papçdi var atklât sevi, bet ne çrtas, bet arî bîstamas . Citiem vârdiem sakot, mâcoties sakâmvârdu "kâ viòi tevi redz, lai viòi jums rakstîtu", mums jârûpçjas, lai bûtu vajadzîgs pirmais iespaids. Mums ar saviem apìçrbiem un lîdzekïiem, ko cilvçks uzmodina, vajadzçtu bût droðiem un saglabât viòu pârliecîbâ, ka esam kompetentas sievietes, kas profesionâli pilda savas funkcijas.Vçl viens îpaði svarîgs jautâjums tulkotâja darba jomâ ir fakts, ka tulks jâvar uzstâties tulkoðanas laikâ. Kopumâ tiek pieòemts labas puses princips, kas nozîmç tulkotâju (kas ir sapulces persona, viòð strâdâ uzòçmçja labajâ pusç. Runâjot par plaðajiem ieraðanâs gadîjumiem, visi norâdîjumi par tulkotâja amatu ir aprakstîti diplomâtiskajâ protokolâ, kura tulkotâjiem ir stingri jâievçro.Tad rodas jautâjums par paðu tulkojumu. Neatkarîgi no tulkotâja pârliecinâðanas un privâto viedokïu bâzes, personai, kas veic tulkojumus, jâbût absolûtai kontrolei par emocijâm un jârîkojas tikai uz tulkojumiem, ko viòð dzirdçjis, nepievienojot neko no sevis vai it îpaði bez slçpðanas. Un kas notiks, ja persona izteiktu teikumu, kura tulkojums mums nav mierîgs? Ðâdos gadîjumos mçs neesam kauns, mums nav improvizçt. Var gadîties, ka Polijas kïûda tiks izlaista bez atbalss, un, ja tâ pierâda, ka esam nepareizi tulkot vadoðo teikumu, tas noteikti padara to par lielâm sekâm.Beigâs tulkotâjam jâatceras, ka viòð nav neredzams vai nedzirdams. Tas nozîmç, ka ne tikai paða tulkoðanas brîdî, ja viòam jârîkojas pareizi, bet arî visâ sanâksmç. Citiem vârdiem sakot, mums vienmçr jârûpçjas par mûsu kultûru un cieòu pret jauno cilvçku.