Notikumiem un darbibam

Daudzi cilvçki ïoti baidâs no pârmaiòâm. Tas jo îpaði attiecas uz pçkðòâm pârmaiòâm un tâm, kas izriet no ârçjiem faktoriem. Nejauði notikumi ir zinâmi kâ jauni, tâpçc ir vçrts paredzçt visu veidu lietas, kas var notikt ar mums. Paðreizçjos laikos cilvçks ir pielâgots pastâvîgâm izmaiòâm. Tiem pçkðòiem, negaidîtiem. Lîdz desmit gadiem tâ bija neiedomâjama.

Jebkurâ gadîjumâ globalizâcija ir iemesls tam, nevis citam stâvoklim. Pakalpojumi, kas tiek piedâvâti pasaules vecajos galos, ir standartizçti. Vairâk par banku, finanðu un ekonomikas segmentu. Zîmola vadîbai paðlaik nav tik acîmredzamu jautâjumu. Ir paplaðinâts katra uzòçmuma dokumentâcijas un vadîbas lielâkais segments. Nav noslçpums, ka daudzos vadîtâjos ðodien ðî uzòçmuma daïa ir vislielâkâ problçma. Turklât daþi uzòçmçji baidâs veikt izmaiòas. Konkrçtam mçríim tas ir salîdzinoði saprotams. Viòi ir vienkârði maigi un novçrtç to, ko viòi ir. Tas sver vairâk vînu uz visiem cilvçkiem un klientiem. No otras puses, bieþi vien ir grûti saprast, kad vadîtâjs baidâs ieviest izmaiòas, kas izrâdîsies noderîgas. Tikai tâdâ formâ, kas ðobrîd ir diezgan vienkârðota, ir tikai birokrâtijas un finanðu vadîbas daïa. Tomçr, lai to panâktu, nosaukumâ jâievada rinda. Comarch îstenoðana ir projekts, kas palîdzçs pârvaldît visu uzòçmumu. Kâ norâda vienîgais vârds, tas palîdz ieviest inovatîvus risinâjumus. Pateicoties novatorisku risinâjumu izmantoðanai, zîmola îpaðnieks var mierîgi gulçt, pilnîgi droði. Mûsdienu droðîbas izmantoðana ir ïâvusi novçrst zâdzîbas un datu zâdzîbu. Comarch pieteikums ir viegli lietojams plâns. Ikviens, kam ir tikai pamata pârliecîba par datoru, varçs pilnîbâ atbalstît savu atbalstu. Ir pçdçjâ bçrna spçle! Un uzòçmumi, kas nodarbojas ar inovatîviem risinâjumiem privâtajos standartos, ir guvuði milzîgu peïòas pieaugumu. Izvçloties produktu, klients vçlas, lai viòu mudinâtu ne tikai viòð, bet arî uzòçmums. Katrs atbildîgais uzòçmçjs izmanto jaunus risinâjumus!