Norvciijas teksta tulkojums

Teksta tulkojums pats par sevi ir diezgan sareþìîts. Ja mçs esam atkarîgi no jebkura teksta tulkojuma, mums ir nepiecieðams ne tikai òemt vçrâ "iemâcîtos" vârdus un teikumus, bet arî zinâðanas par daudzâm idiomâm, kas ir tik raksturîgas visai valodai. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta rakstu angïu valodâ, to neuzraksta tîri "akadçmiskâ" stilâ, bet izmanto viòa îpaðos lîmeòus un minçtos idiomus.

Lîgumâ ar pçdçjo, ka globâlâ interneta tîkla darbs vçl aizvien pieaug, bieþi rodas nepiecieðamîba tulkot mâjas lapâ. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, ar kuru mums jâsasniedz pilnîgâks saòçmçju skaits, mums tas ir jâraksta vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu un poïu valodâ, jâspçj ne tikai tulkot, bet arî izteikt savu pilnvaru un aprakstu, kas oriìinâlâ nav tulkojams. Kad tas izskatâs vienâdi uzòçmumâ? Tulkosim jebkura angïu valodas tîmekïa vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kamçr tiks saglabâta vispârçjâ teksta izpratne (mçs varçsim uzminçt to, par ko konkrçtâ vieta ir, jau loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tâpçc tas ir iespçjams tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs atlasîto tekstu pârvçrð par vârdu "vârdu vârdam". Tâpçc praksç mçs nevaram izveidot profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni, kas balstîta uz to. Tâtad tulkotâja tîmekïa lapâs îsâkâ nâkotnç cilvçks neaizstâs maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçka. Tas, ko tâ var darît, ir radît cilvçka loìiku, kas tiek pârnesta uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâpçc pat labâkie dokumentu tulkoðanas lietojumprogrammas krietni atpaliek no profesionâlajiem tîmekïa tulkotâjiem un vienmçr var bût âtri. Ja jums kâdreiz bûs uzlabots rîks ar gaismas un abstrakta "domâðanas" robeþu, tas bûs pçdçjais mûsu civilizâcijas beigas. Apkopojot, labo tulkotâju apmâcîbas plânâ jums ir jâizveido atbilstoðas mâcîbu iespçjas, kas ne tikai mâca tulkojumus "vârdu vârdam", bet arî palîdzçs jums apgût konkrçtas valodas abstraktu izpratni.& Nbsp;