Nakts medicinas crkdiis

Pieòemsim, ka mums ir nepiecieðama neatliekama ârsta palîdzîba. Ne tâpçc, ka viòð cieð no viòa íermeòa, bet gan tâpçc, ka jûtamies ar spçcîgâm problçmâm ar atseviðíu psihi, nav nozîmes tam, vai mçs ieradâmies psihiatrâ vai arî sagatavojâm pazîstamus paziòas viòu mâjâs vai veselîbâ. Visos gadîjumos psihiatra apmeklçjums, tâpat kâ bçdas panâkumi jebkuram jaunam speciâlistam, prasa atbilstoðus sagatavoðanâs darbus.

Pirmâ psihiatra vizîte bûs pilnîga saruna. Mums bûs jâpasaka par savâm problçmâm, kâ viòi sâka, kad mçs tos atpazîstam un ko viòi dara. Ïoti liels ir tas laiks, kad tiek pârtraukta, spçja uzticçties citai slimîbu formai, kas mûs nomâc. Tâpçc mums jâapsver, kas mums ir jâinformç ârsts. Mçs ne tikai rûpçjamies par to, lai slçptu kâdu no mûsu paðu slimîbâm no psihiatra, gluþi pretçji. Lai ârsts palîdzçtu mums summâs, viòam pçc iespçjas jâzina visi elementi, kas saistîti ar mûsu problçmu raðanos, tâpçc bûs nepiecieðams atcerçties visus iespçjamos faktus, kas saistîti ar garîgâm pârmaiòâm. Mums nevajadzçtu pârsteigt, ja psihiatrs kâdâ brîdî gribçtu runât ar mûsu grupas un partneru locekïiem.

Pirms psihiatra pirmâs dienas ir jâpârskata jûsu paðreizçjais uzturs, veiktie pasâkumi un veiktie ârstçðanas veidi. Piemçram, akûta saindçðanâs ar metilspirtu vai lielâm infekcijâm var izraisît depresijas veidoðanos, nopietns B1 vitamîna deficîts var izraisît psihozi, B12 deficîts izraisa miegainîbu un sapòus, hroniskas sâpes un troksni, un pat izdzîvojuðâs operâcijas var izraisît jutîgu paaugstinâtu jutîbu un emocionâlas svârstîbas. Psihiatrs, lai iegûtu ticamu un plaðu priekðstatu par pacienta veselîbas stâvokli, viòð izvçlçjâs nosûtît tematu otrajam testam. Joprojâm var bût nepiecieðams, lai neirologs vai internists varçtu pieprasît papildu testus, lai pârbaudîtu asinis un urînu. Daudzos gadîjumos bûs nepiecieðams veikt arî galvas skençðanu, kas parâdîs pilnîgu priekðstatu par iespçjamâm galvaskausa struktûras izmaiòâm.