Mrp afl sistcma

Tas ir dzimis, lai bûtu tipisks, ka, veidojot gultu - tu gulçsi kâ tâds. Metodes ievieðana vietçjos projektos ir obligâta, ja mçs vçlamies bût efektîvi konkrçtâ jomâ. Ðeit nâk mrp sistçma ar papildu maksâjumu. "Saglabâjiet galvu kakla aizmugurç un viss tiks atskaòots, skatoties pulksteòmaðînu". Tad pastâv vienkârðâkâ mrp sistçmas definîcija. Vçlçðana ir vissvarîgâkâ ðeit.

Informâcijas vâkðanaSaglabâjot informâciju, piemçram, preèu stâvokli, pieprasîjums pçc produktiem, kas izskatîsies, ïaus mûsu veikalam vai mâjsaimniecîbai strâdât labâk. Kâdi citi lîdzekïi var izraisît mrp? Jûsu boss bûs laimîgs, jo viss bûs daudz vieglâk (neatkarîgi no nozares, aìentûra uzlabo rîcîbu. Un, ja priekðnieks ir labs humors, jûs varat, piemçram, pieprasît paaugstinâjumu. Tâdas paðas priekðrocîbas. Neaizmirsîsim sevi, bet neviens nevçlas mest naudu.

Pieprasîjuma plânoðanaVai es jau minçju, ka ðeit aprakstîtâ pieprasîjuma plânoðana ir aizsargâta? Ja jûs domâjat par to, ko tieði darât vakariòâm, cik daudz galvu un ko jûs darât ledusskapî - jûs zinât, cik daudz iegâdâties produktus, kâdu laiku jûs gatavojaties gatavot, vai arî sâkt, kur viss bûs atvçrts, kad viesi ierodas. Manuprât, mrp sistçma ir kâ jauna, kad tas ir prasmîgs uzdevums, ko es sasniedzu îpaðîbâs, ko es gribu bût un ko es gribu darît, lai iegûtu to, ko es gribu. Vienkârðs kâ mugursoma aizmugurç. Uz virves. Nav iebildumu. Un kâpçc ne? Stieples gâjçjs nepareizi analizçja savas vajadzîbas. Mçs tikko pierâdîjâm, ka mrp sistçma var glâbt dzîvîbas. Vai jums ir nepiecieðams labâks ziòojums? Es nedomâju, ka ... es domâju, ka arî daudzi citi papildu plusi dod jums materiâlo prasîbu plânoðanu (no Materiâlu prasîbu plânoðanas angïu valodâ, saîsinâts MRP. Nekas cits nav nepiecieðams! Darbs!