Moduiu programma ir it tehniiis

Programma Optima ir daudzu integrçtu moduïu tîkls, kas izveido datu bâzi, pamatojoties uz ðo datu bâzi. Atkarîbâ no konkrçta uzòçmuma specifikas, moduïus var brîvi apvienot. Programma papildus tieðsaistes iespçjâm (Microsoft Internet Explorer 7.0 vai jaunâka versija iegûst fona Microsoft Windows tîklos (iespçjams, viens lietotâjs strâdâ.

Programma Optima darbojas tikai, pamatojoties uz Microsoft SQL Server 2005, 2008 vai 2008 R2 (2000 versija netiek atbalstîta. Instalâcijas laikâ iepazîstieties ar atlikuðajâm prasîbâm multimediju aprîkojuma konfigurâcijai un licences saturam. Cilvçkresursu sistçma ir paredzçta maziem un maziem uzòçmumiem. Darbojas perfekti ar papildu elementiem, piemçram, rçíinu piesûtîðanu, pârvaldîbu un tirdzniecîbu ar þurnâlu. Tas ïaus jums:- darbinieku reìistrâcija,- norçíini, òemot vçrâ prombûtnes, virsstundas,- darbinieka prombûtnes pârbaude, atvaïinâjuma dienas,radot labojumus darba sarakstu norîkoðanai,- lîgumu nokârtoðana, \ t- uzskaite par prombûtni kopâ ar bçrna kopðanas atvaïinâjumu, bçrna kopðanas atvaïinâjumu, otro atvaïinâjumu no bçrna dzimðanas vietas, \ t- atalgojuma izmaksâðana skaidrâ naudâ un pârskaitîjumi, norâdot atbilstoðu bankas kontu, \ t- ar ârvalstniekiem noslçgto lîgumu norçíini, \ t- nodokïu deklarâciju aprçíinâðana un drukâðana,- cilvçkresursu dokumentu ìenerçðana kâ darba lîgums, papildinâjumi lîgumiem, \ t- informâcijas sagatavoðana par PFRON un papildu izdrukas DEK-II un DEK-I-0,- HR veidlapu arhivçðana,- ârvalstîs norîkoto darbinieku atalgojuma apmaksa.Cilvçkresursu modulis un algu saraksts ir ðâds darbs kâ aizdevumu un aizdevumu fondu apkalpoðana. To var saistît ar Comarch ERP XL komandu, izmantojot Comarch ERP Altum plânu, ar mobilajâm lietojumprogrammâm: Comarch ERP e-Pracownik un Comarch ERP Mobile Fleet. Pareiza datu ievadîðana Optima organismâ ïaus labi organizçt personâla nodaïu un sekretariâtu. Modulis sadarbojas ar Maksâtâju organizâciju, kas norçíinâs ar ZUS.