Modes skate sennik

Sestdien beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði sezonai. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâta izstâde bija mazâkajâ elementâ, un viss tika sagatavots bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tie tika izgatavoti, izmantojot pilnîgi atvçrtus un labus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri mîlçja gaisîgos, krâsainus maxi svârkus pilnîbâ tamborçt. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas izgatavota îpaði pçdçjâ cîòâ. Kleita tika dota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât tika izsolîti arî vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Liels ienâkums no ðîs pârdoðanas tiks pieðíirts tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un pozitîvas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti pârraidîjis mûsu materiâlus izsolç, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðogad pievienosies þurnâlu sâkumam. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir datoru biznesa atvçrðana, kurâ bûs redzamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Polijas apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Perfekta pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus interesantâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Kâds ðîs vçrtîbas periods tiek pavadîts kolekcijâs sadarbîbâ ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pirms pievienoðanâs veikalam, kas ir gatavs agri no rîta sâkt vienu kilometru rindu. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Paðreizçjâ darba produkti daudzu gadu garumâ ir lieliski atpazîstami klientu vidû, vairâk stûrî, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir saòçmusi un kas ietver, ka dziesmas ir vislabâkâs kvalitâtes.

Nutresin - Herbapure EarNutresin - Herbapure Ear - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa