Mini kases aparats

Agrâk vai vçlâk uzòçmçjam ieradîsies elements, kurâ viòam bûs jâparedz fiskâlâ kabata individuâlam vârdam. Ðobrîd problçma joprojâm pastâv, vai tâ uzreiz ir pakïauta mçríim?Nu, nç, viòam vispirms jâinstalç. Finanðu iestâdes uzstâdîðana nav tik sareþìîta, es domâju, ka ikviens varçs to apstrâdât pçc ðî dokumenta lasîðanas.

Ko jums vajadzçtu sâkt?Pirmais solis ir faktiski iegâdâties siltuma kases aparâtu. Tas bûtu, ka mçs to darîtu apmçram 3-5 nedçïas agrâk, tas ïauj mums iepazîties ar paðreizçjo maltîti un tâs piedâvâjumiem. Laiks, ko mçs tçrçjam apmâcîbai ar summu, kas nav fiskâlâ reþîmâ, palîdzçs mums daudz vçlâk rîkoties un ietaupît daudz nervu, nemaz nerunâjot par mûsu klientu nerviem.Ja jûs jau esat iepazinies ar savu kases aparâtu, jums jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde vienu dienu pirms plânotâ kases aparâta fiskalizâcijas.Protams, varat rakstît paziòojumu manuâli.Pçc ðâda paziòojuma ievadîðanas jums ir jâuzsâk fiskâlais modulis. Jûs, protams, varat to izdarît agrâk, bet mçs nevaram nokavçties ar ðo lietu.Palîdziet ðai spçlei atïautais kases serviss. Pakalpojuma laikâ servisa tehniíis aizpilda un apkalpo grâmatu, turklât biïeðu kase ir noslçgta ar svina zîmogu ar servisa tehniía punktu.Pçc fiskâlâ moduïa uzsâkðanas ne vçlâk kâ 7 dienu laikâ, jums ir jâaizpilda un jâiesniedz cits dokuments nodokïu iestâdei. Tas ir pçdçjais dokuments "Paziòot nodokïu maksâtâjiem par fonda uzstâdîðanas vietu". Ðâdu materiâlu fiskâlâ perioda laikâ bez maksas nodroðina servisa tehniíis. Uz drukâðanas mçs ievadâm visus datus par zinâmo uzòçmumu, ieskaitot kases aparâtu - tâ sçrijas numuru, unikâlu, mçs norâdâm uzstâdîðanas vietu un fiskalizâcijas un nodevas datumu.Ir vçrts atcerçties, ka atbildîba par ðâda dokumenta iesniegðanu ir nodokïu maksâtâjiem. Mçs arî iesakâm saglabât iegûtâ dokumenta kopiju.Pçc kases aparâta "fiskalizâcijas" nodokïu iestâde izsniedz treðo numuru - reìistrâcijas numuru. Skaits, ko valûtai piemçro pastâvîgâ reþîmâ, piemçram, ar ûdensizturîgu maríieri. Turklât tas tiek ievadîts servisa grâmatâ labâ laukâ, kas parasti tiek iegûts, iesniedzot dokumentus par fiskalizâciju nodokïu nosaukumâ, daþreiz to var iegût arî vçstulç.Mûsu mâjas lapas darbs ir ïoti svarîgs. Katra nodokïu maksâtâja pienâkums ir saglabât viòu dzîvoklî, izmantojot kases aparâtu.