Metaluriijas ekstrakts pdf

Paðlaik metalurìija ir lieta, kas ir ne tikai plastmasas veidoðanas un dibinâðanas procesi, bet arî koncentrçjas uz grupu makroekonomikas klasç. Ðajâ nolûkâ parasti tiek veikti eksperimenti ar metalogrâfiskiem mikroskopiem.

Ling Fluent Ling Fluent Efektīva svešvalodu apguves metode

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai salîdzinoði no jaunâ mikroskopijas veida viòi sâka darboties metalurìijâ. Jaunajos posmos tie ir neaizstâjami, strâdâjot ar inþeniertehniskajiem materiâliem. Jau laukâ metalogrâfiskie mikroskopi ir tipiskâkie, kurus cita starpâ izmanto metâlu defektu vai pat to sasniegumu pârbaudei. Ir paðreizçjâ attçlveidoðanas tehnika, kas tiek pârnesta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi ietver elektronu mikroskopus, kas izraisa atomu struktûras analîzi un gaismas mikroskopus ar mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos rîkus, ir ïoti svarîgi, jo pateicoties tam, mçs varam atrast jaunu veidu mikrokrâpçjumiem dokumentâ vai to sâkumâ. Ir iespçjams aprçíinât fâzes ieguldîjumu un papildus noteikt precîzas fâzes. Pateicoties tam, mçs joprojâm varam novçrtçt ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus elementus no metalurìijas elementa. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj veikt konkrçtu materiâla struktûras novçroðanu, pateicoties kam perspektîvâ mçs varam izvairîties no daudzâm nevçlamâm kïûmçm.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir svarîga, jo mçs varam viegli atrast materiâla defektus. Tomçr atcerieties, ka ðâda veida mçbeïu apstrâde ir sareþìîta. Ðâ iemesla dçï testus drîkst veikt tikai kvalificçtas personas.