Matematiskas programmas chomikuj

Pçdçjâ laikâ, saskaroties ar ïoti straujo moderno datoru tehnoloìiju attîstîbu, FEM (galîgo elementu metode âtri kïuva par ïoti lielu instrumentu daþâdu konstrukciju skaitliskai analîzei. MES modelçðana ir atradusi plaðu pielietojumu praktiski visâs jaunajâs inþenierzinâtòu jomâs un lietiðíajâ matemâtikâ. Vienkârði runâjot, runâjot par MES, tâ ir sareþìîta metode diferenciâlo un daïçjo vienâdojumu atrisinâðanai (pçc iepriekðçjas diskretizâcijas labâ telpâ.

Kas ir IZMGalîgo elementu metode, tad ðobrîd viena no populârâkajâm datora metodçm stresa, ìeneralizçtu spçku, deformâciju un pârvietojumu noteikðanai analizçtajâs struktûrâs. MES modelçðana ir balstîta uz komandas plânu pilnam ierobeþoto elementu skaitam. Katra atseviðía elementa diapazonâ var veikt daþas aptuvenâs vçrtîbas, un katrs nezinâms (galvenokârt pârvietojums tiek attçlots ar papildu interpolâcijas funkciju, izmantojot paðas lomas vçrtîbu slçgtâ punktu skaitâ (sarunvalodâ sauktos mezglus.

IZM modelçðanas piemçroðanaPaðreizçjos laikos konstrukcijas izturîba, spriedze, pârvietoðanâs un jebkâdu deformâciju modelçðana tiek pârbaudîta, izmantojot FEM metodi. Datormehânikâ (CAE, izmantojot ðo metodi, var izpçtît arî siltuma plûsmu un ðíidruma plûsmu. MES metode ir arî ideâli piemçrota dinamikas, maðînu, kinemâtikas un magnetostatisko, elektromagnçtisko un elektrostatisko efektu meklçðanai. FEM modelçðana, kas veidojama 2D (divdimensiju telpâ, kur diskretizâcija samazinâs galvenokârt, lai sadalîtu konkrçtu nodaïu trijstûri. Pateicoties ðai formai, mçs varam skaitît vçrtîbas, kas parâdâs konkrçtâs sistçmas komplektâ. Tomçr tie ir ierobeþojumi.

Lielâkâs MES metodes priekðrocîbas un priekðrocîbasLielâkâ FEM priekðrocîba neapðaubâmi ir spçja iegût pareizus rezultâtus pat ïoti sareþìîtâm formâm, kurâm bûtu ïoti vienkârði veikt parastos analîtiskos aprçíinus. Mûsu aktivitâtçs izrâdâs, ka daþus jautâjumus var kopçt datora atmiòâ bez nepiecieðamîbas veidot dârgus prototipus. Ðâds mehânisms padara visu projektçðanas procesu ïoti vienkârðu.Pçtîjuma zonas sadalîðana vçl zemâkos elementos rada precîzâkus aprçíinu rezultâtus. Jâbût arî tam, ka pçc tam ir daudz lielâks pieprasîjums pçc mûsdienu datoru skaitïoðanas skalas. Jâatceras arî tas, ka ðâdâ gadîjumâ tas bûtu nopietni jâiekïauj arî ar visâm aprçíina kïûdâm, kas rodas no daudzâm apstrâdâto vçrtîbu tuvinâðanâm. Ja pçtâmâ platîba ir veidota no vairâkiem simtiem tûkstoðu atlikuðo elementu, kas ir nelineâras îpaðîbas, aprçíins ðajâ formâ ir stingri jâmaina jaunâs iterâcijâs, pateicoties tam gatavais risinâjums bûs konsekvents.