Madinu un ierieu montatha

Vairâk zîmolu savâ tirgû pârtrauc dizaina izstrâdi, radîðanu, montâþu un centrâlo putekïsûcçju rûpniecisko instalâciju. Uzòçmumi nepârtraukti paplaðina raþoðanu ar daþâdiem, modernâkiem un modernâkiem produktiem, piemçram, dezinfekcijas filtriem. Projektçðanas un celtniecîbas uzòçmums to interesç. & Nbsp; Nosaukumu panâkumi ir mûsu paðu labi veidotâs pulsa filtru, patronu filtru, ciklona un staciju filtru konstrukcijas, kâ arî rûpnieciskâs centrâlâs putekïu nosûkðanas sistçmas.

No ziòkârîbas par vislielâko pozitîvo pârvaldîbu ir viegli izvçlçties visus lçmumus par netipisku filtru vai bûvniecîbas izmaiòu projektçðanu, savukârt to sagatavoðana ir âtra.

Tiek iekïauti filtra izmçri standarta versijâ. Mçs varam pasûtît filtrus nâkamajâ sistçmâ ar jaunâku vai masveida maisu. Standarta ierîcçs skala starp maisa asîm ir 200 mm. Klienta cerîbas, iespçjams, ir 250 mm.

Visâm dezinfekcijas iekârtâm ir jâpielâgo filtrçðanas vilnas metode un forma, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametri. Saistîbâ ar gaistoðâs íermeòa temperatûru, metodi un putekïu defektu, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmu vielu daudzumu mums ir jâizvçlas pareizais filca sajûta. Maisus var izraisît citas adatu filca (poliestera, poliamîda, poliakrilnitrila, Dralon T, Ryton, Nomex, teflona uc metodes ar daþâdiem apstrâdes veidiem. Korekcijas veic atsavinâðanas iekârtas ieguldîtâjs vai projektçtâjs. Uzòçmumi sniedz visu informâciju filtrâcijas materiâla un filtrâcijas un reìenerâcijas parametru atlasç.

Putekïu filtrçðana, filtriem, kuriem var bût vadîbas skapji ar citâm izplûdes vârstu vadîbas metodçm:ar laika vadîbu, kurâ mçs varam noteikt impulsa ilgumu un reìenerâcijas bieþumu,ar kontroli, kurâ ir zinâms impulsa laiks, divas reìenerâcijas frekvences un plûsmas pretestîbas augðçjâ un apakðçjâ robeþa, \ tprogrammçjams uz vadîbas pults, kurâ ir iestatîti reìenerâcijas parametri.

Filtri var bût aprîkoti ar ieplûdes un izplûdes atverçm.