Lapu izvietodana

Kases aparâtâ reìistrçtajiem pârdoðanas apjomiem bûtu jâregulç nodokïu maksâtâji, kas pârdod fizisku personu prâtus, neveicot uzòçmçjdarbîbas kampaòas arî lauksaimniekiem, kuri maksâ kâ vienreizçju maksâjumu. Pârdoðanas neierakstîðanas gadîjumi sastâv no sankcijâm, ko nosaka konkrçts akts. Nodokïu maksâtâji bieþi vien nevçlas uz tiem saistîto pienâkumu un, faktiski, pierâdîjumus par bieþiem pârkâpumiem, kontroles trûkumu attiecîbâ uz apgrozîjuma ierobeþojumiem, kas dod tiesîbas reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus un piemçrus, kuros tiek ieviesti jauni tiesiskie noteikumi, kas pieprasa norâdîto uzòçmumiem ir jâglabâ uzskaite.

Pienâkums veikt uzskaiti ar redzes fondu palîdzîbu nav ilûzija, jo tas izceïas ar sankciju piemçroðanu uzòçmumiem, kas izriet no Pievienotâs vçrtîbas nodokïa likuma noteikumiem. Citiem vârdiem sakot, tiesîbu normu neievçroðana, kas nosaka uzskaites rîkojumu, izmantojot kases aparâtus elzab mera, ietver lielas sankcijas, t.i., ðeit nav vçrts riskçt. Ne katrs menedþeris apzinâs ðo faktu, bet nezina likumu.

Kopâ ar mâkslu. 111 para. 2 par nodokli par precçm un pakalpojumiem, nodokïu biroja vai nodokïu inspekcijas dienesta vadîtâjs var uzlikt smagu sodu 30% apmçrâ no nodokïa, kas tika iekasçts, pçrkot preces vai pakalpojumus. Fizisku personu panâkumu dçï tas, ka tas nav veicis uzskaiti, ir vainîgs pârkâpumâ vai pârkâpumâ. Tâpçc nav vçrts mçìinât pievilt pçdçjam gadîjumam, un, pirmkârt, jums ir jâpiesaista grâmatveþa vai jurista padoms, kurð aizsargâja uzòçmçju no tiesîbu aktu noteikumu ievçroðanas.

Par tçmu pârdoðanas ewidencjonowanej izmanto kases vçrts atzîmçt, ka nodoklis ir tikai neveiksme, bet, kas aizòem vietu sezonas no 1. decembra, 2008, lai saòemtu brîþus juridiskâ veidâ W.W. tiesîbu normas. Ðeit panâkumi kïûdas gadîjumâ tiesîbaizsardzîbas iestâdçm nebûs piesaistît uzòçmçjus juridiskas atbildîbas, pienâkumu un kluss, jo laika posmâ lîdz 2008. gada 1. decembrim. mâcâs noteiktajâ termiòâ, un tad tiek pârtraukta likumâ noteiktâ darbîba.