Laivu darba tulkotajs

Tulka darbs ir neiedomâjami svarîgs un ârkârtîgi atbildîgs darbs, jo tai ir saprotami jâatspoguïo sevis izpausmes sajûta starp abiem otra apgrozîjuma priekðmetiem. Kas notiek iekðpusç, nav tik daudz jâatkârto vârda vârds, kâ jau teikts, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu, bet tas ir daudz lielâks. Ðâdam tulkotâjam ir dziïa nozîme saziòâ un izpratnç, kâ arî viòu traucçjumos.

Secîgâ tulkoðana ir tâda pati tulkoðanas metode. Kas tad ir par tulkojuma veidu un kâdas ir to îpaðîbas? Nu, vienas sievietes runas laikâ tulkotâjs uzklausa kâdu no ðîm piezîmçm. Viòð var veikt piezîmes un tikai atcerçties to, ko runâtâjs vçlas nodot. Tâ kâ tas beigs vienu no jûsu uzmanîbas aspektiem, tad tulkotâja uzdevums ir nosûtît viòas iemeslu un principu. Protams, kâ jau minçts, tam nav jâbût burtiskai atkârtoðanai. Tâtad ir jâbût tâdam, ka tas nozîmç paziòojuma jçgu, saturu un nozîmi. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs apzinâs savu runu, atkal pieðíirot tam noteiktu summu. Un, protams, viss notiek sistemâtiski, lîdz runâtâjs vai sarunu biedra atbildes, kas arî parâdâs tuvâ valodâ, tiek runâtas un kopçtas svarîgai personai.

https://perlblue.eu/lv/

Ðim tulkoðanas modelim ir tieðas iezîmes un trûkumi. Ðî iezîme neapðaubâmi ir tâ, ka tâ regulâri mocina sevi. Izteiksmes fragmenti, tomçr tagad ðie elementi var izjaukt koncentrçðanos un interesi. Tulkojot daïas tekstâ, jûs varat viegli izklaidçties, aizmirst par kaut ko vai vienkârði izlaist. Tomçr ikviens var uzzinât visu, un tiek saglabâta komunikâcija.