Kazu modes dovs

Ðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri bija darîjuði augðanas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm novçrot pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçtais displejs palika mazâkajâ detaïâ un beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja vieglus un gaisîgus audumus ar îpaðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar daudziem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtâs kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi drçbes no karstâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks nosaukti par jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un dârgas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nosûtîjuði savas preces izsolçm, un, kad pârdoðanas materiâls bija pat kâdâ no rûpnîcâm.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârdota jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt datoru veikalu, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot stacionârâs tirdzniecîbas vietâs.Jûsu modes zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, mûsdienâs vispirms ir ïoti efektîva drçbnieku, ðuvçju un arhitektu darbîba. Laiku pa laikam ðis uzòçmums vâc kolekcijas saskaòâ ar augstiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik labvçlîgas, ka vçl pirms veikala uzsâkðanas tie, kas ir gatavi vienâ rîtâ, veidojas lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas atrodas ðajâ konkrçtajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârtrauc pieminçt saòemto atlîdzîbu jaudu, ko tâs piemçro, lai rezultâti bûtu vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Kosmçtiskie vienreizçjâs lietoðanas apìçrbi