Kases kurss

Pienâkumi, kas attiecas uz kases aparâta turçtâju, ietver ne tikai darbus, kas saistîti ar to iegâdi un fiskalizâciju. Gluþi pretçji, viòi saka virs katra nâkamâ perioda, kurâ mçs saòemam no konkrçta kases aparâta. Kas tad ievçro mûsu pienâkumus?

Kas mums ir saistîts ar nodokïu tiesîbu aktiem, kas attiecas arî uz kases aparâtu izmantoðanu?

1. Ieòçmumi, kvîtis.

Svarîgi ir saòemt ieòçmumus. Jûs esat dzirdçjuði par darbîbâm, lai klienti varçtu saòemt ieòçmumus no pârdevçjiem. No kurienes ðâdi notikumi nâkuði? Kvîts ir pierâdîjums tam, ka nodoklis, kas jâmaksâ Nodokïu iestâdei, tika pieòemts tirgotâja kontos. Neviens kvîts nav saòemts, tas var veidot ar ðo nodokli. Mçs esam ðeit, lai izveidotu, piemçram, ar nodokïu un konkurences negodîgumu.

2. Dienas fiskâlais pârskats.

Ikdienas fiskâlais pârskats ir otrais pienâkums, kas uzòçmçjam ir spiests. Nu, pçc katras dienas pabeigðanas (bet pirms tirdzniecîbas uzsâkðanas nâkamajâ dienâ uzòçmçjs ir atbildîgs par ziòojuma izpildi. Tajâ tiks ievietota nodokïa vçrtîba, kas uzòçmçjam jâmaksâ nodokïu iestâdei, kas ir piemçrota viòa birojam. Simple? Atcerieties, ka paðreizçjais ziòojums ir nepiecieðams fiskâlâs kontroles gadîjumâ.

3. Mçneða fiskâlais pârskats.

Arî tad, ja ikdienas ziòojuma gadîjumâ ir nepiecieðams veikt analoìisku ikmçneða ziòojumu. Ir svarîgi òemt vçrâ visa nodokïa vçrtîbu, kas mums jâsniedz par visu mçnesi. Kâ mums vajadzçtu sagatavot ðo ziòojumu? Ðajâ ziòâ jautâjums ir salîdzinoði vienkârðs. Ikmçneða fiskâlais pârskats jâsagatavo lîdz tâ mçneða dienai, kad viòð ir ieinteresçts.

4. Kases aparâts.

Izgatavojot kases aparâta priekðrocîbas, tiek izveidots pienâkums ievadît ierakstus kasç. Ir svarîgi, lai ðie ieraksti, kad arî visas grâmatas, tiktu audzçti laukâ, kas atbilst kases aparâtiem. Protams, ðie ieraksti tiks uzdoti, veicot nodokïu revîziju, ko uzòçmçjs veic nodokïu birojâ.

Kopsavilkums: & nbsp; kases aparâtiem ir daudz pienâkumu. Tomçr, apzinoties tos, mums ir garantija, ka mçs likumîgi strâdâjam ikvienâ. Tâpçc, veicot daþâdas nodokïu inspekcijas, mçs varam viegli pierâdît.