Kases aparats rumba

Zemçðana ir vissvarîgâkie pilnas elektrîbas elementi. Ikviens domâ, ka zemçjuma procesos nav sprieguma, un tajos nedrîkst bût elektrîbas strâva, bet tas ir pilnîgi atðíirîgs .... Daþâs mâjâs vai dzîvokïos galu galâ ir simtiem metru zemçjuma vadu? Vai tas ir tâpçc, ka kontaktligzda ir pamatota, vai tajâ tiek radîta elektrîba, kad tam nav pievienots nekas? Kâ jûs varat nostiprinât visu elektrisko instalâciju? Ja vçlaties uzzinât atbildes uz jaunâkajiem pçtîjumiem, izlasiet ðo rakstu lîdz galam.

https://african-m.eu/lv/

Kas norâda, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Atbildi var atklât vienâ jautâjumâ, un mçs to paskaidrosim, kâ tas ir. Nu, jebkurâ mâjâ, kur ir ligzdas, papildus fâzei un neitrâlajam vadîtâjam ir arî zemes vadi. Tie nedarbojas nevienâ medicînâ, kas paredzçta atseviðíu ierîèu darbîbai. Ir pçdçjie aizsardzîbas procesi, kas parasti tiek uzstâdîti mâjas sadales iekârtâ, un no turienes tiek novirzîti uz metâla elementu, kas ir tieði savienots ar zemi. Kâds ir iezemçðanas mçríis? Kâ jau iepriekð minçts, iezemçðana ir aizsardzîbas sistçma, kas jau daudzus gadus ir bijusi savâ iekârtâ. Vçl viens iemesls zemes iezîmçðanai ir darba iemesls, jo, pateicoties tam, visas ierîces, kas tiek meklçtas blokâ, darbojas pareizi. Ja vçlaties ïaut ðâda veida vadiem, jums jâatceras, ka tie ir atðíirîgi maríçjumi. Ârkârtîgi pieprasîtais ir PE aizsargsargs, kas ir dzeltenzaïa krâsa un PEN, kas ir neitrâls vadîtâjs, kam papildus ir aizsargfunkcija. Ðis process atceras zilo krâsu. Pat kontaktligzdas, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir jûsu aizsardzîbas stils pret elektriskâs strâvas triecienu. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami kvadrâti, kas nozîmç, ka tie nav jâaprîko.