Kases aparats no 2018 gada

Kases aparâtu izvçle ir vienkârða. Vîrieðu grupa uzskata, ka fiskâlais çdiens ir tikai kases aparâts. Viòi dodas uz veikalu ar tâdu paðu pieeju. Problçma rodas, kad pârdevçjs pieprasa kvalitâti, ko raksturo labâkie kases aparâti mums. Kas mûs interesç? Vai mçs vçlamies iegâdâties regulâru kases aparâtu vai fiskâlo printeri? Viòi âtri nezina, kâ atbildçt. Tâpçc, pirms doties uz veikalu, mums vispirms jâdomâ par to, kas mums ir vajadzîgs.Ko pievçrst uzmanîbu?

Virs cilvçku, naudas lîmenis. Cik daudz mçs varam to iegâdâties. Ir zinâms, ka jo svarîgâk tie ir, darbu sçrija. Tomçr, vai jums tieðâm ir vajadzîgs ðâds specializçts kases aparâts, lai izpildîtu savas funkcijas? Ja tâ nav, var bût labâk saglabât. Turklât, jo vairâk funkciju, jo problemâtiskâkas. Nav laika lasît informâciju, ko nodroðina katra iespçjamâ poga.Izmçrs ir vçl viens svarîgs aspekts. Jums ir jâdomâ par to, cik daudz vietas varat norâdît ðâdas ierîces ievietoðanai. Lomas ar zemâku platîbu lielai fiskâlajai summai ir nevajadzîgi jebkura vieta, ko var iztçrçt nedaudz vçrtîgâkâ vçrtîbâ. Ir vçrts apsvçrt pârâk mazu fiskâlo printeri.Ir svarîgi, lai ierîcei atgrieztos vairâk. Korporâcijâs ar lielâku apgrozîjumu un daudzveidîgu preèu un pakalpojumu piedâvâjumu ir nepiecieðams iegâdâties kases aparâtu, kas var turçt ðâdu informâciju.Vçl viens svarîgs aspekts ir veiktâs darbîbas veids. Piemçram, lai kalpotu reìionâ, jûs nevarat izvçlçties regulâru kases aparâtu, kas ir nopietns, smags un neçrts veids, kâ to novirzît no vienas pozîcijas uz citu. Tad jums jâlemj par mazâku kases aparâtu, kas piemçrots ðâdam darbam.Jûs joprojâm varat atgriezt atzinumu par ieòçmumu glabâðanu. Ir zinâms, ka Polijâ ir tiesîbu akti, kuros norâdîts, ka biïetes jâuzglabâ 5 gadus. Ðai glabâðanai ir divi veidi. Galvenais ir parastie rullîði, kuriem vienmçr ir daudz vietas un joprojâm var kaut kur maldinât. Otrs, çrtâks ir iekasçt ieòçmumus elektroniskâ veidâ. Tad mums ir garantija, ka mçs nezaudçsim nekâdus ieòçmumus nekur un neaizòems citu vietu.Ðâdu zinâðanu iegûðana ir vieglâk atbildçt pârdevçjiem, kas bûs labâkie kases aparâti mums. Norâdot funkcijas savukârt, tas palîdzçs jums izvçlçties veidu, kas mûs interesç.