Kases aparata iegades limits

Lielâkâ daïa sievieðu, kurâm ir sava mazâ vietçjâ veikala droðîba, vairâk nekâ iespçjams, jautâ sev: "Kad jums ir jâiegâdâjas kases aparâts?". Reakcija uz ðo pârbaudi ir vçl jo svarîgâka, jo noteikumi ïoti bieþi mainâs, un ir nepiecieðams vienreiz un visiem laikiem iepazîties ar izmaiòâm, kas notiek pçdçjo reizi. Tomçr, kad runa ir par ðodienas stâvokli, tad vairâkos gadîjumos ir nepiecieðams kases aparâts, kas vçlas no sava biznesa radîtâ apgrozîjuma.

Tomçr ir arî darba veidi, kuros pârdoðana ir nopietna neatkarîgi no pirkuma, ko rada konkrçts uzòçmums. Pçdçjais darbîbas stils ir pielâgots: CD, DVD disku pârdoðana, automaðînu detaïu pârdoðana, ðíidra gâze, transporta pakalpojumu sniegðana, kâ arî daudzas ar to saistîtas darbîbas. Tad ir zinâms, ka tas nav ideâls saraksts, ko lîdzîgâ finanðu ministra regulâ aplûko (paðlaik ir spçkâ 2010. gada jûlija saraksts. Ja iepriekð minçtajâ darbnîcu katalogâ nav òemta vçrâ enerìija, tad man ir divas iespçjas atteikties no sava îpaðuma. Tas ir subjektîvs atbrîvojums papildus atkarîbâ no apgrozîjuma. Ja tas nepiecieðams atmaksai, ðis atbrîvojums attiecas uz ieguldîtâjiem, kuri ir guvuði apgrozîjumu, kas ir mazâks par PLN 20 000, un, aprçíinot ðo pârdoðanu, neòem vçrâ pârdoðanu zîmoliem un paðvaldîbu iestâdçm. To izmanto aprûpç, bet tikai pârdoðanai lauksaimniekiem un privâtpersonâm. Attiecîbâ uz atlaiðanu, kas saistîta ar îstenotâ îstenoðanas veidu, tas ir saistîts ar uzòçmçjiem, kas sniedz telekomunikâciju, pasta un kurjerpakalpojumus, kâ arî turpmâkâm aktivitâtçm izglîtîbas departamentâ. Protams, ikvienam katru dienu ir jâseko lîdzi jaunajiem produktiem. Turklât ir vçrts zinât, ka uzòçmçjiem, kuri iegâdâjas postneto bingo hs ej, ir iespçja atskaitît 90% no pirkuma cenas (neto cena, tomçr atskaitîðanas summa nevar pârsniegt 700 PLN. Tad tas ir lielisks çrtîbas cilvçkiem, kas uzsâk savu biznesu. Katra iespçja atgriezt naudu ir ïoti liela.