Kaitinods vecaks

Pastâv risks, ka ðî spiediena pârmçrîga uzkrâðanâs risks ir daþâda veida iekârtâm, kas kalpo ðíidrumiem skaistâ vidç ar skaistu temperatûru vai gâzes ar augstu spiedienu. Kas notiek iekðâ, pârâk liels spiediens izraisa kaut kur izkïût. Ja instalâcija ir slçgta, un tie galvenokârt ir, kur jums vajadzçtu saòemt pârsniegumu? Nu, tad ir sprâdziens, un pârsniegums tiek iegûts, pûðot visu instalâciju.

Vai ir kâda iespçja novçrst ðîs sugas no notikumiem, tâdâm parâdîbâm? Nu, tas ir veiksmi. Pastâv iespçja, ka tiks atbrîvots spiediens uz vietas, un ka visa iekârta tiks atbrîvota un sprâdziena draudi pazudîs. Kâda ir svarîgâ sistçma, lai sagatavotos? To veic, uzstâdot konkrçtus droðîbas vârstus. Viòu sniegums parasti ir ïoti saprâtîgs un tas pats rada, tas ir patieðâm labs atklâjums un tik augsts risinâjums. Nu, ðis standarta droðîbas vârsti parâdâs brîdî, kad spiediens sasniedz augstu, bîstamu lîmeni. Tas ir spiediens, kas atver vârstus un vienîgais ðîs pârpalikuma atbrîvojums. Ventilçta, vaïîga instalâcija var turpinât darboties, tâ var darboties labi, nebaidoties no kaut ko sliktu. Tomçr ir svarîgi, lai vârsts bûtu pareizi uzbûvçts. Ja tas nenotiek pârâk âtri, ar pârâk zemu spiedienu, jo jûs nedarîsiet savu pirmo funkciju, un jo îpaði attiecîbâ uz zemo spiedienu bûvniecîbâ nav vçlams. Tajâ paðâ laikâ vârsts, visticamâk, nebûs pârâk jutîgs, jo tas nebûs atvçrts normâlâ brîdî un pârâk vçlu.