Izpludes putekiu savaccjs

http://lv.healthymode.eu/knee-active-plus-cela-stabilizators/

Putekïu savâcçjs, kas izgatavots kopâ ar informâcijas atex (atex putekïu savâcçjs, organizç filtrçðanas formu, maisiòð ar íçdes konveijeru tiek piedâvâts parastâm un milzîgâm putekïsûcçju iekârtâm ar paplaðinâðanâs piedâvâjumu nâkotnç.

Smagâkâs izejvielu frakcijas ir atdalîtas, jo îpaði putekïu savâcçja izpleðanâs kamerâ. Atliktais produkts tiek izvçlçts caur íçdes konveijeru rotâcijas vârsta sienâ, radot spiedienu izkraut filtra ârpuses bez spiediena.

Standarta ekspluatâcijas laikâ galvenais cauruïvads iesaka putekïainu gaisu. Tad putekïu savâcçjam tiek pieðíirts putekïains gaiss. Uz filtra ieejas ir pretvârsti, kas ir atvçrti putekïu savâcçja normâlas darbîbas laikâ. Vârsta aizvçrðana notiek, kad izslçdzçjs ir izslçgts.

Kad gaiss ir putekïu savâcçja ieplûdes kamerâ, tas piestiprinâs pie izpleðanâs, kas izraisa smago frakciju nokïûðanu piltuves apakðâ. Putekïu savâcçja apakðâ savâktais materiâls tiek piedâvâts ar íçdes konveijera palîdzîbu, lîdz materiâls tiek paòemts. Zem materiâla savâkðanas punkta atrodas rotçjoðs vârsts, kas izraisa vides iztukðoðanu ârpus putekïu savâcçja bez spiediena. Frakcijas, kas nav nokrituðâs uz filtra apakðçjo daïu, tiek pârnestas uz filtra uzmavâm. Pçc filtru maisiòu nokïûðanas no putekïu savâcçja izplûdes kanâlâ nonâk svaigs gaiss.

Visu moduïu augðpusç tiek iegûts regenerçjoðs ventilators, kas ir 1,1 kW vai, pçc izvçles, 2,2 kW, kas nodroðina maisu attîrîðanu, radot gaisa plûsmu ar atpakaïgaitas plûsmas virzienu atbilstoði uzstâdîtajai secîbai. Reìenerçjoðâ ventilatora motoram ir bremze, kas novçrð ventilatora atgrieðanos pçc apstâðanâs, kas maksimâli palielina tîrîðanas procesa efektivitâti un samazina trokðòa lîmeni. Galvenokârt reìenerçjoðais ventilators atrodas 50 Hz darbîbai, kas ir piemçrota 1,1 kW motoram. Tomçr ir svarîgi maksimizçt tîrîðanas ventilatoru efektivitâti lîdz 60 Hz, ko nodroðina papildu 2,2 kW motori. Filtru maisiòi putekïu savâcçjam tiek attîrîti tâs pozîcijas posmâ (tieðsaistç arî tad, kad tie atrodas ârpus tâs.