In vitro sari

In vitro apaugïoðana ir atkarîga no olðûnas un spermas pieslçgðanas ârpus sievietes íermeòa. In vitro terapijai viòi var izmantot pârus, kuri ir precçjuðies vai dzîvo neformâlos apstâkïos.Indikâcijas in vitro ir:1. samazinâti spermas parametri (neatkarîgi no bâzes, \ t2. nespçja izraisît ovulâciju;3. olvadu aizture, \ t4. endometrioze,5. neveiksme, izmantojot daþâdas metodes, kas paredzçtas reprodukcijai, \ t6. nespçja noteikt neauglîbas cçloòus.Viena no visefektîvâkajâm neauglîbas klînikâm Polijâ ir Krakovas klînika In vitro.Ârstçðanas kurss ir sadalîts stîgu momentos.Pirmais apmeklçjums ir atbildîgs par abiem partneriem, jâveic pilnîga neauglîbas ârstçðanas medicîniskâ dokumentâcija. Par ðâdu apmeklçjumu tiek veikta medicîniskâ apskate un sievietes pârbaude. Vîrietis saòem nodoðanu detalizçtiem jautâjumiem.Papildu apmeklçjumos ârsts izvçlas in vitro apaugïoðanas tehniku, pamatojoties uz testu rezultâtiem. Ja viòð vçlas ðo veidlapu, viòð uzdod sîkâkus jautâjumus.Nâkamajâ daïâ personai jâveic hormonâlâ stimulâcija. Paðreizçjais mçríis ir palielinât nobrieduðu oocîtu skaitu. Ârsts pasûta ultraskaòu un eksperimentus, pamatojoties uz ðiem produktiem, nosaka datumu, kad olðûnas iegûtas in vitro apaugïoðanai.Skaidrâ laikâ pacients sevi klînikâ sniedz par trûkumu. Anestçzijâ tas ir apmçram 15 minûtes. Un partneris arî uzòemas spermas slçgðanu ïoti sagatavotajâ klînikas interjerâ.Laboratorijâ seðas no savâktajâm olðûnâm nonâk saskarç ar spermu. Ðâdâ veidâ rodas embriji.Mçslotos oocîtos ievieto inkubatorâ, kur ir ideâli apstâkïi braukðanai.Vienu vai divus embrijus izvçlas apaugïoðanai un ievada dzemdes dobumâ tâ, ka tur varu ligzdot.Pacientam pçc apaugïoðanas ir jârîkojas mierîgâ veidâ. Seksuâlu abstinenci ievada lîdz grûtniecîbas testu veikðanai. Pçc 12 dienâm pacients iepazîstina klîniku pçtîjuma projektâ, kas nosaka HCG lîmeni, kas apstiprina grûtniecîbu.