Ieslcdziet grafikas karti

Neskatoties uz to, ka jebkurâ objektâ ir mierîga piekïuve otrajam enerìijas avotam, daþreiz tâ var domât par elektroenerìijas padeves pârtraukumiem. Tâpçc ir nepiecieðams, lai jûs vienmçr bûtu jâveido papildus, tas var rasties gan no çkas iekðienes, gan no komentâriem, kas bûs enerìijas piegâdâtâja pusç. Ðâdos brîþos, kad nav elektrîbas, avârijas apgaismojumam jâbût ieslçgtam blokâ. Tas ir îpaði svarîgi, ja mâja nav aizvçrta dobumâ, un tajâ esoðie kungi bûs vajadzîgi tâdâ formâ, kad viòi atstâs çkas tumðâku interjeru.

Ðâds apgaismojums ir saistîts ar atbilstoðu veselîbas un droðîbas noteikumu saglabâðanu, kas bûtu jâiekïauj visâs telpâs neatkarîgi no tâ definîcijas. Viòa uzmanîba tiek atkârtota tieði koridoru un avârijas izeju izcelðanai. Ðîs lampas izmanto minimâlo spriegumu, kamçr tâ ir spçcîga galâ, lai gan izejas, gan piktogrammas bûtu acîmredzamas cilvçkiem, kuri mçìinâs atstât çku.Jâatzîmç, ka ðâdas lampas var piegâdât ïoti atðíirîgos korpusos, gan taisnstûrveida, gan ovâlos. Pateicoties tam, ir svarîgi âtri pielâgot tos konkrçtai çkai un izveidot pçdçjo, lai viòi darbotos, lai kur tie tiktu uzstâdîti.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Zāles, kas uzlabo atmiņu un koncentrāciju

Ïoti bieþi ðâds apgaismojums tiek izsniegts nekavçjoties ar piktogrammâm, kas par evakuâcijas izeju norâda arî par virzienu, kâdâ jums vajadzçtu doties, lai varçtu to sasniegt pçc iespçjas âtrâk. Katra mâja, kas ir ðâdâ modelî izvietota apgaismojuma sistçma, var dot tajâ dzîvojoðâm galvâm lielâku droðîbas sajûtu. Pat tâpçc, ka reâlâ dzîvîbas draudi, viesi varçs saglabât savu atpûtu un nekavçjoties pâriet uz izeju ar iespçjami îsâko marðrutu, kas to izraisîs.