Higicnu un darba drodibu laboratorija

Izòemot 4 Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojuma 4. likumu minimâlo veselîbas un droðîbas prasîbu vçsturç, kas saistîta ar vieglumu ekspluatâcijâ darba vidç sprâdzienbîstamâ vidç, mums ir nepiecieðams izstrâdât eksplozijas risku. Valsts inspekcijas inspekcija ir valsts pârvaldes institûcija, kas pârbauda sprâdzienbîstamîbas novçrtçðanas veikðanu un pareizîbu.

Riski, kas saistîti ar uzliesmojoðu vielu, putekïu, gâzu vai to maisîjumu izmantoðanu, ievçrojami palielina iespçjamîbu, ka procesa iekârtâs rodas sprâdziens. Jebkurâ gadîjumâ, ja tas ir iespçjams, jânovçrð sprâdzienbîstama vide. Pirmais solis, lai novçrtçtu sprâdziena risku un viens no svarîgâkajiem, ir noteikt, vai bîstama sprâdzienbîstama vide var satikt reâlos apstâkïos. Ja ir ðâda iespçja, noskaidrojiet, vai tas var aizdegties. Iepriekð minçtais novçrtçðanas process, visticamâk, netiks pagarinâts, bet arî jâizmanto paðiem gadîjumiem. Sâkotnçjâ riska analîze vçlas darît visu, kas ir raþoðanas procesâ vai raþoðanas procesâ. Novçrtçjot sprâdzienbîstamîbas risku kopumâ, mçs parasti òemam vçrâ izmantoto darba piederumu, lietotâs vielas, çkas îpaðîbas un funkciju nosacîjumus, kâ arî raþoðanas procesus.Ðâdus pçtîjumus kopâ veic daudzi uzòçmumi. Sprâdziena riska analîzes izmaksas jebkurâ gadîjumâ tiek uzrâdîtas individuâli, un, cita starpâ, tâ vçlas objekta îpaðîbas, t. I., Platîbu, telpu skaitu vai objektu, sprâgstvielu un ugunsdroðîbas analîzi, veiktâs kampaòas profila îpaðîbas un izmantoto degoðo vielu daudzumu, kas var apdraudçt sprâdziens. Mçs arî piedzîvojam daudzus piedâvâjumus, kuros mûsu analîzi vai pçtîjumu var veikt krievu, vâcu, franèu vai angïu valodâ.