Hello kitty kases aparats

Kases aparâta vçrtîbu ietekmç vairâki faktori. Pirmkârt, dârgâkas finanðu ierîces ir tâdas, kas satur daudz papildu noderîgu funkciju. Ja mçs esam atkarîgi no pareiza pirkuma un tajâ paðâ laikâ ne pârâk daudz izdevumu, padomâjiet par to iepriekð, kâdas lomas, ja nepiecieðams, ir, un kuras mçs varam atbrîvot.

Neviens nevçlas pârmaksât. Ir normâli, ka, saskaroties ar nepiecieðamîbu iegâdâties fiskâlu ierîci, mçs meklçjam lçtâkâs iespçjas. Protams, tiem bija nepiecieðama tâda pati iekârta, lai to varçtu izmantot kâ stabilu, labu zîmolu un vertikâlu. Diemþçl daþreiz gadâs, ka pareizâ iekârta neievçro lçtus, un lçti parasti nav veselîgi. Tomçr pareizi izvçlçts fiskâlais kases aparâts, iespçjams, ir arî lçts, ja tas atbilst arî ikviena cerîbâm. Bieþi vien mçs varam tikties ar labâm atlaidçm, kur lçtâkais kases aparâts bûs labas kvalitâtes.

Kases aparâts, kas atvieglo uzòçmçjdarbîbuFiskâlâs ierîces cenu ietekmç daudzi faktori. Ierîces lielums ir svarîgs. Padomâsim, vai mûsu kases aparâts ir tikai, lai mçs varçtu saòemt kvîtis un sniegt ziòojumus, vai arî mçs veiksim daþas analîzes vai paziòojumus par to. Ja nauda ir paredzçta, lai palîdzçtu mums ðajâ biznesâ, var izmantot daudz bagâtâku fiskâlo printeri, ko var sajaukt ar datoru un veikt uz tajâ kodçtajiem datiem. Kâda jauna funkcija ir kases aparâtam, paðreizçjais ir diezgan dârgs. Pârbaudîsim, ko piedâvâ pârdevçja piedâvâtâs finanðu ierîces, un domâsim par to, kuri no pçdçjiem noguldîjumiem bûs nepiecieðami.

Vçl viens ârkârtîgi svarîgs faktors ir PLU datu bâzes, t.i., saglabâto preèu un pakalpojumu, jauda. Attâlâkais darbs, lai ietaupîtu, jo vairâk ideâla ir cena. Tâpçc garajos lielveikalos mçs neredzçsim mazu, lçtâko kases aparâtu, bet lielu ierîci, par kuru uzòçmuma îpaðnieks maksâja no 3000 lîdz pat 8000 zlotiem. Veikalos ar augstu preèu bâzi ir nepiecieðamas ðâdas fiskâlâs ierîces, un vai mûsu uzòçmums, protams, patieðâm vçlas iegût augstu kases aparâtu? Ja mçs pârdodam tikai desmitiem seku, mçs neplânojam palielinât ðo vçrtîbu lîdz vairâkiem tûkstoðiem, mums bûs pietiekama neliela fiskâlâ summa.

Nepacietîgs patçrçtâjsLçti kases aparâti bieþi izdrukâ ieòçmumus pârâk lçni. Diemþçl tâ ir norma, bet tâ bieþi notiek. Jo îpaði, ja mçs esam daudz klientu, ðî trûkums bûs diezgan satraucoðs.