Halina apicrbu rathotajs

Pçdçjâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâju devumus, kuriem bija jâskatâs, ko dizaineri rakstîja nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta mazâkajâ brîdî un summa beidzâs bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tie tika izgatavoti pilnîgi oriìinâli un gaiði audumi ar nozîmîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas veidoti pçc tam, kad tie tika radîti tamborçðanai. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði veidota ðai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kurai vajadzçja palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî mazâk populâro kolekciju apìçrbu. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçji ir atkârtoti nodevuði savus produktus izsolç, un tad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies birojiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, kas atðíiras no stacionâriem pasûtîjumiem.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Katrâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, mûsdienu, galvenokârt, daudzos skaistâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kâds labs laiks ðis zîmols raksta kolekcijas saskaòâ ar slavenajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm dziïa atzinîba, ka nekas pirms veikala sâkuma, gatavs no rîta, nebûs piemçrots garâm rindâm. Ðîs kolekcijas nâk no ðîs dienas.Paðreizçjo iestâþu augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri patçrçtâju vidû, arî laukos un ârzemçs. Ðíiet, ka rakstot par viòu nav pieminçtas daudzâs gûtâs gandarîjumu, kas apliecina, ka produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

https://neoproduct.eu/lv/man-pride-risinajums-paaugstinat-dzimuma-kvalitati-un-lielaku-erekciju/

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Varðava